هیچ موردی از سرخک در خوزستان مشاهده نشده است


رئیس وسط بهداشت خوزستان ذکر شد: تاکنون موردی اجتناب کرده اند سرخک در خوزستان تفسیر نشده است، با این حال همراه خود این وجود تمام مراقبت‌ها برای این سندرم‌ها در جاری انجام است.

دکتر سید محمد علوی روز سه شنبه در ذکر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو همراه خود خبرنگار جامعه استانی خوزستان گفت: همراه خود ملاحظه به شیوع بیماری سرخک در یکی اجتناب کرده اند کشورهای شرق ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید تردد مهاجران مناسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیر مناسب به ایران اجتناب کرده اند جمله خوزستان، خطر ابتلا به سرخک موجود است. در کودکان زیر ۵ سال نشده است ایرانیان همراه خود واکسن سرخک، اوریون را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرخجه واکسینه شدند.

وی ذکر شد: بر این مقدمه تمامی امکانات بهداشتی درمانی کنار هم قرار دادن تزریق واکسن MMR برای جوانان ایرانی هستند.

رئیس وسط بهداشت خوزستان ذکر شد: کودک های این ملت کمپ ها هستند واکسینه شدند به همان اندازه در ایران کشف نشده خطر ابتلا به سرخک نباشیم.

وی همراه خود ردیابی به داده های آماری بیماری های عروق کرونر روده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید بستری در خوزستان افزود: عصر قبلی ۴ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۹ نفر به امکانات درمانی، کلینیک های تنفسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید امکانات درمانی برگزیده شده خوزستان مراجعه کردند که نسبت {به روز} قبلی ۱۴۱ نفر کاهش داشت.

علوی ذکر شد: {در این} مدت ۳۴۴ فرد مبتلا تحت تأثیر بیماری عروق کرونر ایجاد شدند که نسبت {به روز} قبلی ۲۳۰ فرد مبتلا مرتفع است. علاوه بر این {در این} مدت ۲۶ فرد مبتلا به بیمارستان های خوزستان منتقل شدند که نسبت {به روز} قبلی ۱۹ نفر تا حد زیادی شده است.

وی یکپارچه داد: طی ۲۴ ساعت قبلی ۲ نفر اجتناب کرده اند همشهریان عزیزمان بر تأثیر بیماری عروق کرونر روده ها جان شخصی را اجتناب کرده اند کف دست دادند.

رئیس وسط بهداشت خوزستان ذکر شد: در هفته قبلی انواع قربانیان در خوزستان نسبت به هفته در گذشته حدود ۸۵ سهم افزایش داشت که کمتر اجتناب کرده اند معمول کشوری است.

در جاری حاضر ۱۷ شهر خوزستان همراه خود رنگ زرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۰ شهر همراه خود رنگ آبی نماد داده شدند.