هشدار پلیس نسبت به کلاهبرداری در خصوص جمع آوری اینترنتی فطریه
مشتریان دنیای آنلاین ما برای کمک را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشارکت در کارهای انسان دلپذیر باید اجتناب کرده اند طریق شماره حساب نهادهای اصلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه‌های مربوطه اقدام کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند کلیک کردن بر روی لینک‌های جامد در وب‌های اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنوبر‌های اینترنتی به اشخاص حقیقی بی نام کنار خودداری کنند.