هشدار زلنسکی: روس ها در حال عقب نشینی از خانه ها، تجهیزات و حتی اجساد خود هستند.نیروهای روسی همراه خود انداختن مین های زمینی در نزدیکی خانه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی اجساد منصفانه “فاجعه درست” تحمیل می کنند.