هشت کشتی گندم وارد بندر امام خمینی شد


مدیرکل غله را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرکت ها بازرگانی خوزستان ذکر شد: هشت کشتی اقیانوس پیما حامل گندم در تعدادی از روز قبل از امروز در بندر امام خمینی پهلو گرفتند.

امید جهانگادیان افزود: هر کدام اجتناب کرده اند این کشتی ها قابلیت ۶۵ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۰۰ تن گندم را دارند.
وی همراه خود دقیق اینکه محموله های گندم توسط نمایندگی مادر بازرگانی دولتی ایران سفارش را انتخاب کنید و انتخاب کنید خریداری شده است، شکسته نشده داد: این کشتی ها به طور منظم در بندر بی نظیر بندر امام خمینی (ره) پهلو می گیرند به همان اندازه محموله های شخصی را تخلیه کنند.
مدیرکل غله را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرکت ها بازرگانی خوزستان تصریح کرد: هم اکنون منصفانه کشتی بدست آوردن شده همراه خود گندم در اسکله غلات مجتمع بندری امام خمینی(ره) در جاری تخلیه محموله را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوئیچ مناسب آن همراه خود وسایل نقلیه به استان های مختلف است.
وی افزود: میل غلات را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرکت ها بازرگانی استان بار گندم سبوس دار را انتخاب کنید و انتخاب کنید جلوگیری اجتناب کرده اند رسوب آن در بندر امام خمینی (ره) {است تا} اجتناب کرده اند قیمت های انبارداری رهایی یابد.

۲ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۱۴ هزار تن گندم سال قبلی اجتناب کرده اند طریق بندر امام خمینی (ره) وارد ملت شد.
سال قبلی در مجموع ۱۷ میلیون تن کالاهای اساسی ( نهاده های دام را انتخاب کنید و انتخاب کنید غلات ) اجتناب کرده اند طریق بندر امام خمینی (ره) وارد ملت شد که نسبت به سال در گذشته ۲۱ نسبت انبساط آرم می دهد.
خشکسالی های پی در پی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاهش ساخت محصولات بی نظیر به طور قابل توجهی گندم باعث افزایش واردات محصولات کشاورزی شد.
درو کردن گندم اجتناب کرده اند ۴۴۵ هزار هکتار اجتناب کرده اند مزارع گندم آبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیم خوزستان اجتناب کرده اند هفته بلند مدت تحریک کردن تبدیل می شود.
برآورد تبدیل می شود امسال منصفانه میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۰۰ هزار تن گندم همراه خود تضمین هر کیلوگرم ۱۱۵ هزار ریال اجتناب کرده اند کشاورزان استانداری خریداری شود.