هدیه زمین به خانواده رباعی البرز
علاوه بر این در دیدار معاون رئیس جمهور در امور خانمها را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانوار همراه خود اولیای رباعی البرز، زمینی به مساحت ۲۰۰ متر مربع جهت کاربری مسکونی در شهر نیزارآباد استان البرز جهت کاربری مسکونی اختصاص کشف شد. این خانوار