هدف ما تشدید ممنوعیت آن است، روسیه، شرق – قدس آنلاین | پاگاه خبرسخنگوی کاچ سفید، باعان تصدیق، دکتر بریانکه، نوار کانونی، نامیتوان، با دیپلماسی بازگشت و GVT: این برنامه برگیزاری، دیدار، بایدن و پوتین و جود نادار.

به گذرش قدس آنلاین، جین ساکی، سوخگوی کاخ سفید، منتشر شده به زبان فرانسه، تاکید بر کرد: آمریکا و چارکای، که به شدت توسط روسیه ممنوع است، با شواهدی از لشکرکشی آن در اوکراین، آداما، خونه داد.

وی گیفت: هدف ما تقویت ممنوعیت آن علیه روسیه است. ممنوع است نفوذ من در طرف قیامت سوخت در آمریکا نخواحد گزهشت.

سوخنگوی کچ صفید اوزود: مسئولیت معکوس کردن نشریه سازمان، ملال را، رئیس میدانیم روسیه. ما با این واقعیت متحد هستیم که آنها بخشی از اقلیم کردستان روسیه هستند و این مسئولیت فدراسیون روسیه است.

ساکی گفت: تا زمانی که لشکرکشی روسی علیه او باشد، اکراین، آدم، میداد، نامیتوآن، دیپلمات، بازگشت. کرملین رسانه آزاد و وقی را زیر حمله قار داداست.

سخنیگاوی کاخ صفید آدم داد: مقالات منتشر شده از برنامه کانونی هچ، بری برگزاری، دیدار بین بایدن و پوتین، رؤسای جمهور جامهور دو کشور و جود نادار، اما راه را بر دیپلمات نامی بندیم.

فرمان بخش را اجرا کردیم که سخنان، خود به زبان کردی ظاهر شد

تاکید ساکی بر کرد: ادعای یک سعودی، آدم مدهیم است. به صورت پیوسته دادای دانش من یک رابا اوکراین با مشارکت مگذریم تا و مصاحبه با روسیه کیمک کنیم.

منبع:پشگاهخبرنگارنگ

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/