نیکا شکرمی دارو، دارو و سم مصرف نمی کرد
بر اساس آخرین اظهارات در مورد پرونده نیکا چاکرمی در روزهای گذشته هنوز پاسخ قطعی پزشکی قانونی اعلام نشده و فقط برخی معاینات انجام شده است که به زودی نتیجه آن اعلام می شود و هم اکنون وکیل نیکا نشان می دهد که نتایج آزمایشات پزشکی قانونی نشان می دهد که نیکا از مواد مخدر، الکل، دارو، سم و سیانور استفاده نکرده است.