نماینده ویژه سازمان ملل در بخارست، اوکراین: وحشتناک
دوجاریک افزود کدام ممکن است گریفیث متوجه عالی گور دسته جمعی همراه خود اجساد پیچیده شده در پلاستیک، تعداد انگشت شماری آپارتمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانه ویران شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید خودروهای نابود شد در جاده های بوچا شد.