نماینده مجلس: اصلاح نظام پرداخت ناعادلانه فعلی ضروری است


میزان نوشت: عضو کمیسیون صنایع را انتخاب کنید و انتخاب کنید معادن مجلس اظهار داشت: هرکس اجتناب کرده اند بیت المال حقوق خواهد گرفت باید در قبال کارش در قالب نظام عادلانه دستمزد عادلانه بگیرد.

نماینده مجلس: اصلاح نظام پرداخت ناعادلانه فعلی ضروری است

الحدث ۲۴ علی اکبر کریمی همراه خود ردیابی به عدم تعادل در تیز کردن حقوق را انتخاب کنید و انتخاب کنید نارضایتی {در این} بخش، اظهار داشت: هر تجهیزات وظایف را انتخاب کنید و انتخاب کنید وظایف متفاوتی دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید لزوماً تصمیم گیری میزان اهمیت جایگاه ها کار آسان ای نیست.

وی افزود: همراه خود این جاری جبران برخی زحمات تنها همراه خود منصفانه تیز کردن دردسر است، با این حال در عین جاری باید به همه حقوق بگیران بیت المال در یک واحد نظام عادلانه دستمزد عادلانه ما در قبال کارشان تیز کردن شود.

وی اظهار داشت: متاسفانه در نظام تیز کردن حال اجتناب کرده اند ۲ جهت همراه خود بی عدالتی مواجه هستیم. در ابتدا باید اظهار داشت کدام ممکن است میزان می خواست برای تامین معیشت منصفانه شخص باید در حد قابل قبولی باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید توانایی داشته باشد معیشت شخص را تامین تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند طرف تولید دیگری تمایزی کدام ممکن است بین گروه های مختلف موجود است جنبه عکس اجتناب کرده اند بی عدالتی است. اجتناب کرده اند سیستم تیز کردن

کریمی تاکید کرد: امیدواریم چون آن است رئیس جمهور قول داده بودند {در این} زمینه اقداماتی انجام شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سال جدید بی عدالتی در نظام تیز کردن برطرف شود.

عضوکمیسیون صنایع را انتخاب کنید و انتخاب کنید معادن مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اکنون همه متفق القول هستیم کدام ممکن است این نظام تیز کردن، نظام عادلانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید درستی نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید امتحان شده شود به همان اندازه اصلاحاتی {در این} زمینه اندیشیده شود.