نظر سنت در مورد روزه داری ۹ ساله دختران


گروه اقامت ایرنا – نقطه ضعف را انتخاب کنید و انتخاب کنید بی حالی در روزه واضح است. روزی کدام ممکن است آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید وعده های غذایی برای ساعات تمدید شده به هیکل انسان نمی رسد، نقطه ضعف جسمانی خالص است. این بر ورزش های روزانه تأثیر می گذارد. به همین دلیل به طور گسترده {به دلیل} این نقطه ضعف جسمانی، شخص {نمی تواند} روزه بگیرد هر دو آن را بهانه ای برای انجام ندادن کار قرار دهد. زنان جوان ۹ ساله کدام ممکن است به تازگی به بلوغ رسیده اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید روزه بر آنها واجب شده است اجتناب کرده اند این قاعده مستثنی نیست. با این حال فقه به آنها لطف داشته است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر زن ۹ ساله نتواند روزه بگیرد باید تصمیم به تأخیر روزه بگیرد به همان اندازه روزی کدام ممکن است فرصتی داشته باشد روزه بگیرد. دیدگاه آیات عظام را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشارات به عرف احترام را {در این} زمینه مرور می کنیم.

نظر سنت در مورد روزه داری 9 ساله دختران

امام خمینی: انسان {به دلیل} نقطه ضعف {نمی تواند} روزه بگیرد، با این حال اگر عمق این نقطه ضعف به حدی باشد کدام ممکن است طاقت آن را نداشته باشد، ممکن است روزه بگیرد.

آیت الله بهجت: سن را انتخاب کنید و انتخاب کنید استانداردهای تکالیف زنان برای غنی سازی ۹ سال قمری. با توجه به دخترانی کدام ممکن است معاصر به بلوغ رسیده اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید {نمی توانند} روزه بگیرند، روزه تکل واجب نیست.

آیت الله العظمی فاضل لنکرانی: با توجه به فرزندی کدام ممکن است به سن وظیفه رسیده است، می‌گوید: اگر روزه باعث نقطه ضعف غیرقابل تحمل شد، باید افطار تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر توان داشت، قضا تدریجی. را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر به همان اندازه ماه رمضان تولید دیگری قضا نکند، روز وعده های غذایی، توبه فقیر را به تأخیر می اندازد، مگر این کدام ممکن است این تأخیر عذر داشته باشد.

آیت الله العظمی مکارم شیرازی: زنان بعد اجتناب کرده اند ۹ سال قمری به سن بلوغ می رسند، با این حال اگر {به دلیل} نقطه ضعف در موقعیت به انجام کمی اجتناب کرده اند کارها یادآور روزه نباشند، اجتناب کرده اند آن محروم می شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر نتوانند روزه بگیرند را انتخاب کنید و انتخاب کنید قضا کنند. در ماه رمضان کدام ممکن است می آید طعنه آمیز است کدام ممکن است در مقابل آن زمانی عالی وعده وعده های غذایی به فقرا نمی دهند. این تصمیم به همان اندازه روزی شکسته نشده دارد کدام ممکن است واقعاً نتواند روزه بگیرد.

حضرت آیت الله العظمی خامنه ای: بلوغ شرعی زنان طبق باورهای رایج، منقضی شدن ۹ سال قمری است. {در این} هنگام روزه بر آنها واجب است را انتخاب کنید و انتخاب کنید توقف آن به صرف عذر را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهانه گیری جایز نیست.

آیت الله العظمی سیستانی:دخترانی کدام ممکن است معاصر به سن بلوغ رسیده اند، اگر روزه ماه رمضان برایشان مهم باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید باعث مریض شدن آنها شود هر دو اجتناب کرده اند مریض شدن آنها بترسند، {در این} صورت فرد مبتلا اجتناب کرده اند این تذکر انتخاب کردن تبدیل می شود، با این حال اگر روزه برای او یا او ضرری نداشته باشد، ولی مثلا ، {به دلیل} تمدید شده بودن روز هر دو گرمای از حداکثر، نوک روزه برایشان فوق العاده اشکال است کدام ممکن است معمولاً غیر قابل تحمل است. بافت تشنگی از حداکثر برای شکسته نشده روزه در ماه مبارک رمضان، بلعیدن آب هر دو وعده های غذایی مصرف کردن برایشان فوق العاده اشکال شده است، با این حال بنابر هشدار واجب: به مقدار مورد نیاز بخورند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیاشامند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بقیه روزه را افطار کنند. روز، آنها اجتناب می کنند. با این حال در هر صورت روزه آنها را همراه خود مصرف کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید آشامیدن باطل کنید.