نرگس محمدی: هنوز از صدای من تعریف می کنندنرگس محمدی برای افراد ایران در سال جدید آرزوی صلح، لذت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهزیستی دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدون در نظر گرفتن زودتر ویروس کرونا اجتناب کرده اند بین برود به همان اندازه همه به مسکن روال شخصی بازگردند.