نرخ تورم در اسفند ماه چند درصد بود؟
بر مقدمه گزارش وسط آمار ایران، نرخ تورم سالانه خانوارها در ملت در اسفندماه ۹۰ ۲.۸ سهم بوده کدام ممکن است نسبت به همین دانش در ماه در گذشته ۱.۸ واحد سهم کاهش آرم می دهد.