نخستین پورد نوگوانان باکس ایران در قهرمانی آسیا – قدس آنلاین | پاگاه خبردور غریان رز ناخست راغاباتایی باکس قهرمانی نوگوانان آسیا، باکسور سوبک ایران وزن با ترد داست یافت.

به گذرش قدس آنلاین رگاقابات های باکس قهرمانی نوگوانان و گوانان آسیا ۲۰۲۲ از امروز ۱۱ اسفند ۱۴۰۰۰ بات میزبانی «امان» در کشور جردن آغاز شاد که مهدی کاظمی با آدرس نخستین حرفیران یحدانا، بحر.

وزن ۴۸ کیلوگرم نامینده تیم نوگوانان ایران کاظمی در نقش پس از مسابقات با درجات “دانیاروف تامیرخان” از قرقیزستان، خدا رفعت.

تیم گوانان ایران با ۷ نیومنده و تیم گوانان ایران با ۶ بوکسور در حضور دارند. هدایت تیم ملی ایران را رضا مهدی پور دارای لقب سردربی، مرتضی سبهوندی، مهدی طلوطی و محمد مهدی پور لقب مرابی براهد درند را دارند.

Ragabat High Box قهرمانی Noguanan و Guanan Asia AZ 11 TA 23 Esfand 14000 dir., Jordan Bergzar Khawahid Shad.

کتاب تیم ملی نوگوانان:

وزن ۸۸ کیلوگرم: مهدی کاظمی

وزن ۵۷ کیلوگرم: تولد دهقانی

وزن ۶۳ کیلوگرم: سید علی اکبر میراحمدی

وزن ۶۴ کیلوگرم: علیرضا موسوی

وزن ۷۰ کیلوگرم: امیر محمد خزایی

وزن ۸۰ کیلوگرم: سام استیک

وزن ۸۰+ کیلوگرم: امیر اسماعیلی

کتاب های تیم میلی گوانان:

وزن ۴۴:

وزن ۵۷ کیلوگرم: علی اصغر افشاری

وزن ۶۰ کیلوگرم: امیرعباس کبودوند

وزن ۶۳.۵ کیلوگرم: محمد پارسی

وزن ۶۷ کیلوگرم: سینا مرتضوی

وزن ۸۰ کیلوگرم: ابوالفضل دانا

منبع: ایسنا

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/