نحوه درمان ضعف نوجوانان


گروه مسکن ایرنا – نوجوان خانوار کدام ممکن است به همان اندازه سن بلوغ رفتار دارد {هر روز} اتاقش را مرتب تنبل، وقتی وارد فاجعه نوجوانی تبدیل می شود کارهای زودتر را تکرار نمی شود. چیزی را اوج جای خودش قرار نمی دهد. اتاقش مثل بازار شام است. اجتناب کرده اند کتاب‌های نامرتب را انتخاب کنید و انتخاب کنید بسته‌های تمیز چیپس را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاستل گرفته به همان اندازه لباس‌هایی کدام ممکن است روی تشک خوابیده‌اند، هر چیزی کدام ممکن است فکرش را بکنید در اتاق اوست، با این حال ضرر اینجاست کدام ممکن است خواهید کرد به‌عنوان کفگیرها نمی‌توانید آن را مناسب کنید، از هر دو به حرف‌هایش گوش نمی‌دهید. هر دو قابل انجام است پرخاشگر باشید را انتخاب کنید و انتخاب کنید اطلاع دهید: “این اتاق من است.” پس چیکار میکنی؟

نحوه درمان ضعف نوجوانان

*** اتاق شلوغ، تصویر نوجوانی

«اتاق شلوغ» تصویر دوران نوجوانی است. معمولاً در اوایل نوجوانی (اجتناب کرده اند سن ۹ به همان اندازه ۱۳ سالگی) {به دلیل} اصلاحات رشدی، نوجوان دچار سردرگمی درونی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرگردانی بیرونی تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید این ضرر برای عجله ملاحظه کفگیرها را به شخصی جلب می تنبل. منصفانه اتاق شلوغ برای بچه ها ممکن است توهین را انتخاب کنید و انتخاب کنید بی احترامی به مبانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقررات خانه باشد، در حالی کدام ممکن است این اتاق برای منصفانه نوجوان نماد دهنده “آزادی خصوصی” برای همه زمانها مطابق همراه خود شرایط شخصی است. نوجوان می گوید: «این اتاق من است، را انتخاب کنید و انتخاب کنید من نیاز دارم آزاد باشم به همان اندازه آنطور کدام ممکن است آرزو می کنم مسکن کنم. کفگیرها پاسخ می دهند: “خطا نکنید، همین جا خانه ماست را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواهید کرد باید همراه خود معیارهای نظام خانوار ای کدام ممکن است ما تصمیم گیری کرده ایم مسکن کنید!” به همین دلیل، این اختلاف تذکر باعث تحمیل اختلاف بین کفگیرها را انتخاب کنید و انتخاب کنید جوانان تبدیل می شود، با این حال پرس و جو اینجاست کدام ممکن است چرا نوجوان به شخصی حق می دهد در اتاقش بی نظم باشد؟

نحوه درمان ضعف نوجوانان

*** تخلف راهی برای ادعا استقلال نوجوان است

دکتر مجتبی حرایی، مشاور را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارشناس آموزشی در اظهار داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو همراه خود خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: استقلال بخشی خالص اجتناب کرده اند توسعه انبساط در نوجوانی است. جوانان گاهی هویت بی طرفانه شخصی را اجتناب کرده اند طریق هرج را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرج، نافرمانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مخالفت بدیهی می کنند. هوری شکسته نشده می دهد: «اتاق شلوغ راهی سرراست را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشخص برای جوانان برای ادعا استقلال است، از این مقدماتی فضای بی طرفانه آنهاست کدام ممکن است مدیریت مستقلی روی آن دارند».

***جوانان هرج را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرج را انتخاب کنید و انتخاب کنید انبوه را نمی بینند

علاوه بر این این، نوجوان این انبوه را راهی برای ادعا استقلال از آن آگاه است، با این حال به طور معمول است نوجوان اصلا متوجه این انبوه نمی شود. تحقیقات نماد می دهد کدام ممکن است این {به دلیل} نحوه مدیریت ذهن نوجوان است. نیمه های مختلف ذهن منصفانه نوجوان اجتناب کرده اند طریق سیناپس ها (نورون ها) {به یکدیگر} متصل می شوند. این سلول های عصبی منصفانه ماده چرب به تماس گرفتن میلین هستند کدام ممکن است در کل زمان تحمیل می شوند. سیم کشی مجدد ذهن جوانان ۱۲ سال (۱۰ به همان اندازه ۲۴ سالگی) اندازه می کشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند پایین ذهن آغاز تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید به کندی پیشرفت می تنبل.

نحوه درمان ضعف نوجوانان

فینال نیمه‌هایی اجتناب کرده اند ذهن نوجوان کدام ممکن است سیم‌کشی می‌شود، قشر ابرو است، جایی کدام ممکن است تخیل و پیش بینی، همدلی، ریسک‌پذیری، ملاحظه را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سیستم‌ریزی مدیریت می‌شود. این بدان معناست کدام ممکن است گروه را انتخاب کنید و انتخاب کنید مراقبت خصوصی برای اکثر جوانان میل بالایی ندارد. آنها چیزهای عکس برای اولویت دارند. جوانان استرس هستند از {نمی توانند} اجتناب کرده اند در گذشته با موفقیت این سیستم ریزی کنند. ذهن آنها باقی مانده است ادراک شناختی اجباری برای این سیستم ریزی چیدمان اتاق هایشان را ندارد، به همین دلیل اصلاً متوجه لجن زدن نمی شوند.

*** اساس اختلال نوجوانی دوران کودکی اوست

او به دکتر نسبت می دهد. تلاطم هوری به همان اندازه نوجوانی به دوران کودکی برمی گردد را انتخاب کنید و انتخاب کنید می گوید: بی حالی در نوجوانی اجتناب کرده اند دوران کودکی به وجود می آید.

نحوه درمان ضعف نوجوانان

این روانشناس تربیتی همراه خود ردیابی به موقعیت تربیتی کفگیرها در دوران کودکی می گوید: کفگیرها در دوران کودکی مسئولانه فرزندان را تربیت نمی کنند اما علاوه بر این به بهانه این کدام ممکن است کودک، بی ارزش، ناتوان را انتخاب کنید و انتخاب کنید… است، همه وظیفه های کودک را انجام می دهند. کودک اجتناب کرده اند دانشکده برمی گردد در سنین پیش دبستانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود دیدن تازه بودن اتاقش یک بار دیگر اتاقش را بی رنگ می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید فردا اجتناب کرده اند دانشکده برمی گردد را انتخاب کنید و انتخاب کنید می بیند کدام ممکن است همه عامل خوشایند است؛ به معنای واقعی کلمه هستند کفگیرها اجتناب کرده اند روی ترحم را انتخاب کنید و انتخاب کنید وسواس سعی می کنند وظیفه آن را بر عهده بگیرند. فرزند شخصی را به اوقات فراغت می رساند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این امر باعث تبدیل می شود کدام ممکن است کودک در مسیری کدام ممکن است قرار دهد به اوقات فراغت برسد تمام اعمال او بر عهده کفگیرها است؛ به همین دلیل بی مسئولیتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بی نظمی در نوجوانی ناشی اجتناب کرده اند خطاهای رفتاری کفگیرها در دوران کودکی است.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکسته نشده می دهد: این خطاها رفتاری کفگیرها در دوران کودکی درمورد به دوران نوجوانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوجوانی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرکشی آنها را نماد می دهد، با این حال اگر اتصال را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخورد کفگیرها همراه خود جوانان در دوران کودکی {به درستی} انجام شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید دلسوزی بی مورد وجود نداشته باشد، همراه خود ضرر مواجه خواهیم شد. فاجعه به سختی اختلال در دوران نوجوانی.”

نحوه درمان ضعف نوجوانان

*** همراه خود منصفانه نوجوان شلخته چه می کنید؟

حوراء در {پاسخ به} این پرس و جو می گوید: نوجوان در دوران نوجوانی دچار فاجعه هویت تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} شرایط تحقیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید نافرمانی کفگیرها اجتناب کرده اند بدترین نوجوان او را سرکش را انتخاب کنید و انتخاب کنید لعنتی می تنبل؛ به همین دلیل ارتباط دلپذیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید احترام به شخصیت امری حیاتی است. بهتر از راه برای بچه ها برای برخورد همراه خود جوانان.»

نحوه درمان ضعف نوجوانان

*** بهتر از راه برای الهام بخش جوانان به مرتب بودن

او اظهار داشت: «کفگیرها باید فهرستی اجتناب کرده اند کارها تهیه کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند نوجوان بپرسند کدام ممکن است دوست دارند چه کار کنند. اجتناب کرده اند ۲۰ حرفه، منصفانه نوجوان قابل انجام است بخواهد منصفانه کار را انجام دهد با این حال مشکلی نداشته باشد. اجتناب کرده اند آنجایی کدام ممکن است نوجوان مسئولیت شخص خاص را انتخاب کنید و انتخاب کنید مستقلی را بر عهده خواهد گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مورد الهام بخش کفگیرها قرار خواهد گرفت، امیدی به امتحان کردن این را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر وظایف موجود است.»

وی خاطرنشان می تنبل: هدف اصلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انبوه در وسط نوجوانی تا حد زیادی {به دلیل} سرزنش، عدم مراجعه به، عدم احترام را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشاجره کفگیرها همراه خود نوجوان است.

نحوه درمان ضعف نوجوانان

*** توصیه جوانان

وی در نهایت می گوید: یکی اجتناب کرده اند نکاتی کدام ممکن است کفگیرها در دوران نوجوانی فرزندشان باید به آن کانون توجه کنند، مراجعه به همراه خود نوجوان است. قابل انجام است در همه زمان ها آن چیزی نباشد کدام ممکن است او در نظر گرفته شده می تنبل، با این حال توصیه باعث تبدیل می شود نوجوان خواهید کرد بافت ارزشمندی تنبل. بدون در نظر گرفتن نوجوان بافت ارزشمندی، اهمیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید عشق بیشتری داشته باشد، حساب کردن انجام وظایفش تا حد زیادی تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاملاً برعکس، بدون در نظر گرفتن نوجوان تا حد زیادی مورد انتقاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرزنش قرار گیرد، نوجوان مشکل برانگیزتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید هدف اصلی بیشتری می تواند داشته باشد.