نبودانطباق سازههای شهری با طرحهای جامع از علتهای تصادف در خوزستان – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهانبه گزارش خبرنگار مهر، محمد جولانژاد عصر در امروز شنبه در دومین مونتاژ کمیسیون اجرایی آئین نامه مدیریت امنیت بار را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوانح رانندگی خوزستان اظهار کرد: در برخی شهرها همچون الهایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شیبان شاهد مونتاژ سازهایی هستیم کدام ممکن است همراه خود ساختار‌های کامل منطبق نبوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید باعث بروز تصادف می‌شوند.

وی همراه خود خاص اینکه نبود انطباق مونتاژ را انتخاب کنید و انتخاب کنید سازهای شهری همراه خود ساختار‌های کامل عالی مشکل اساسی در بروز تصادفات در خوزستان است، افزود: می‌توان در قالب عالی مصوبه اجتناب کرده اند سوی معاونت عمرانی استانداری، شهرداری‌ها را به ملزم به جلوگیری اجتناب کرده اند این مونتاژ را انتخاب کنید و انتخاب کنید سازها کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرداری‌ها نیز می‌توانند در محدوده شهری شخصی قیمت‌هایی را برای ایمن سازی تخصیص دهند.

سرپرست اداره کل راهداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید بار خیابان‌ای خوزستان خاص کرد: همکاری شهرداری‌ها {در این} زمینه ساعت استانداردسازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمن سازی شهرهایی می‌شود کدام ممکن است در محدوده محورهای مواصلاتی قرار دارند کدام ممکن است این امر در پایان کاهش تصادفات خیابان‌ای را در جستجوی ممکن است داشته باشد.

جولانژاد یکپارچه داد: در سال‌های قبلی همراه خود ضعیف اعتبارات مواجه بودیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید این دشواری نیز حائز اهمیت است کدام ممکن است پراکندگی ورزش‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید چالش‌ها در بخش راهداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید بار خیابان‌ای بیش از حد است کدام ممکن است اجتناب کرده اند جمله آنها می‌توان به جاده کشی محورها، لکه‌گیری، روکش آسفالت، نصب تابلو علائم را انتخاب کنید و انتخاب کنید از دستگاه ترافیکی ردیابی کرد.

سرپرست اداره کل راهداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید بار خیابان‌ای خوزستان ذکر شد: روشنایی اجتناب کرده اند الزامات امنیت نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحمیل روشنایی طولی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سطح‌ای نیز قیمت‌های زیادی را در پی دارد با این حال قطعاً در ارتقای امنیت محورها فوق العاده مؤثر است.

وی خاص کرد: همراه خود همکاری نمایندگی گلوله کردن نیروی انرژی الکتریکی استان اقدامات خوبی برای تحمیل روشنایی در برخی محورهای بی نظیر همچون محور آغاجاری به بهبهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی برخی محورهای کشاورزی {انجام شده} است.

جولانژاد ذکر شد: اداره کل راهداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید بار خیابان‌ای استان این آمادگی را دارد همراه خود ملاحظه به نزدیک کردن به اربعین حسینی (ع) محورهایی را کدام ممکن است میل تحمیل روشنایی از آنها اصولاً بوده به طور قابل توجهی محورهای منتهی به پایانه‌های مرزی استان در اصل کار شخصی قرار دهد.