نباید شترمرغ ایمان داشته باشدآقا درس چیه |

سید علی خامنه‌ای می‌گوید: «شیر علی را انتخاب کنید و انتخاب کنید در مبارزه لشکر او» این شعر عربی است کدام ممکن است به ما می‌گوید وقتی می‌رسیم شیرشان می‌دوشند، با این حال در مبارزه‌ها همراه خود دشمنان اعصاب شمشیردار برخورد با می‌شوند.

عقیق:چیستی ایمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشخصه های مؤمنان دقیق، موضوعی است کدام ممکن است همواره مورد ملاحظه واقعیت جویان {بوده است}. ایمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید حرکت ۲ بال راه ایمان هستند کدام ممکن است انسان را همراه خود هم به ارتفاع سعادت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیروزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سعادت می رساند. آنچه در یکپارچه می خوانید شرحی اجتناب کرده اند عالم عظیم جهان اسلام حضرت آیت الله خامنه ای است.

این امر مهمی است کدام ممکن است وظایف مؤمن تصادفی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اختیاری نباشد. این طور نیست کدام ممکن است هر کدام ممکن است بخواهد شخصی را مؤمن بداند، هر جا ادعای منفعت خصوصی تنبل، مؤمن باشد، هر جا به تماس گرفتن ایمان سفر شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید تظاهر به حرکت تنبل، به تماس گرفتن ایمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید حرکت. در مواردی کدام ممکن است ایمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید حرکت منفعت خصوصی برای او نداشته باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعرض را انتخاب کنید و انتخاب کنید منفعت فراتر رود، باید اجتناب کرده اند عنوان اسلام را انتخاب کنید و انتخاب کنید عنوان دین را انتخاب کنید و انتخاب کنید انجام وظایف اعتقادی دوری تنبل. را انتخاب کنید و انتخاب کنید در همین جا این خصلت را به نیکوکاران نسبت می دهیم، نیکوکاران را این گونه گفتیم. همه افراد دنیا برای درآمد، کی تمایل دارد ضرر تنبل؟ منظور ما اجتناب کرده اند استثمارگران کسانی است کدام ممکن است حاضرند مزیت دنیوی را فدای مزیت شخصی کنند. منفعت طلبان تهاجمی

درآمد تهاجمی

عرف آنها اینجا است کدام ممکن است به شبیه به ابعاد کدام ممکن است می خواهند اجتناب کرده اند آن بهره ببرند، می خواهند ایمان داشته باشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار کنند. این اشخاص حقیقی اجتناب کرده اند تذکر اسلام مؤمن نیستند، آیه قرآن به صراحت خاص می تنبل کدام ممکن است ایمان ندارند. به همین دلیل {در این} بحث با توجه به ایمان کدام ممکن است اجتناب کرده اند اولین مسائلی است کدام ممکن است باید در سلسله باور ذهنی اسلام مطرح شود، به این نتیجه رسیدیم کدام ممکن است اگر ایمان در کنار همراه خود سازمانی باشد، اگر ایمان با بیرون سازمانی با بیرون بافت باشد. مسئولیت. با بیرون انجام واجبات، به عبارت تولید دیگری، قرآن با بیرون اعمال نیک، ایمان نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید نتایج ایمان بر ایمان مجرد، خشک را انتخاب کنید و انتخاب کنید عقلانی صدق نمی شود; جدا از این، این واقعیت را باید در تذکر گرفت کدام ممکن است سازمانی همه وقت جهانی نیست.

۹ برای آن شوری شور. ۹ به این شوری

کسى کدام ممکن است مؤمن است را انتخاب کنید و انتخاب کنید مى خواهد مؤمن نگه دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند ثمره ایمان برخوردار شود، باید نسبت به همه احکام خدا بافت وظیفه تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید در در همه جای مکان بافت وظیفه تنبل. هر کدام ممکن است معتقد است ایمان به خدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمان به رسالت واجب است را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن واجب اینجا است کدام ممکن است همه را بنده خدا کنم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه می توانم همه را بنده خدا کنم. ایمان به پیامبر را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبایعه نامه به اینکه من جایگاه رسالت هستم، پیامبری برای من سازمانی می‌دهد کدام ممکن است اجتناب کرده اند رسول خدا صلی الله علیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید آله را انتخاب کنید و انتخاب کنید سلم پیروی کنم. اگر من به این معنا رئوس مطالب می شوم، اگر این الزام را می پذیرم، به این معنا نیست کدام ممکن است وقتی همراه خود پدیده کوچکی دوست ندارم سیره نبوی، دوست ندارم رویکرد پیامبر خدا مواجه شد، رگ های گردنم را پر کنم. کدام ممکن است من آن را اینگونه گره زدم، بیشتر a حاضر اسلامی است. با این حال وقتی همراه خود پدیده ای بهتر با این حال دردناک تر مواجه می شوم کدام ممکن است یک بار دیگر خلاف مسیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهت نبوت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیام است، پاسخگویی شخصی را فراموش می کنم.

شترمرغ هر دو شیر جنگل؟

با این حال با توجه به بدی‌های عظیم، او اظهار داشت، خواهید کرد اصلاً همراه خود شرارت‌ها در تضاد نیستید. «شیر علی را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جنگهای الفضل» شعری عربی است کدام ممکن است شناخته شده به عنوان ضرب المثل به کار {می رود} را انتخاب کنید و انتخاب کنید به ما می گوید کدام ممکن است وقتی نماز می خوانند سیاه هستند، با این حال در مبارزه همراه خود دشمنان گردن کلفت همراه خود آنها برخورد با می شوند. توسط پسران مسلح