میکرون پاگاه خبریکی از اعضای کمیت علمی، یک کوشاری، مصاحبه با با کورونا، بیانیه انکه داریم، با اسمتی میرویم، میکرون را، کنترل کنم، و نظر: متاسفم، Hamchanan der Aisiyu Bimaristanha، Bimarin، Badal. ، دهل، باستر، ژامبون.

به گذرش قدس آنلاین، دکتر مسعود مردانی، درباره، وادت کوید ۱۹، با سوئه، میکرون، ردیف، کاشور، گیف: خوشبختانه، منابع میکرون، دکتر کاشور، پشت بام، اول، و مشاهدات میدانی کاهش ق.

متاسفیم. پس از آن منابع مصیبت و شیرینی کهش یباد میزان مرغایی کرونایی نی کهش پدا میکند.

مردانی با بیان انکه، سرشماری شهراحی قیرموز کرونایی نز در کشور به شادت رو به کهش آست، تحفه: آغارخدا بخودت دارم به اسمتی میرویم که اومکرون را کرل کینیم، البثا اغدیدیر اتقادیر.

راه به آدام بابا: مشاهدات میدانی، ما نتوانستیم با من معامله کنیم.

کجا عضو کمّى کوشارى علمى منطبق با با کرونا با اشاره به اختلالات نوروز نز هدیه: مردم کجا شرات بیاض هوشیارى خود را حافظ کردا و پروتکلهای بهدشتى راآیات کنند. مردم، ماسک بوزنند، ویرگول اجتماعی، رایات کنند. قوم من هستند هنوز، واکسن، تزریق، نقرادا، واکسیناسیان را، تکمیل ناکاردهند، منسوب به او انجم آن آقادام کنند. فکر نکنند ک کرونا، تمام شدا و هوشیار باشند. آگرا کجا منابع رایات کنند انشاءالله عید خوبی در پیش خواهی دشت.

منبع: ایسنا

انتهای خبر/

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/