مهر ۶ مکان عمومی برای تظاهر به روزه داری در بابل


به گزارش خبرگزاری فارس اجتناب کرده اند شهرستان بابل، این اشخاص حقیقی در معابر کلی موجود در را انتخاب کنید و انتخاب کنید جلوی واحدهای صنفی، در خودروها، پارک ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید حیاط پشتی ها تظاهر به روزه خواری را انتخاب کنید و انتخاب کنید جلوگیری اجتناب کرده اند مصرف کردن اذان صبح در گذشته اجتناب کرده اند صبحانه توسط مکان های غذا خوردن کردند. را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسنک صدها را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر اماکن کلی یکی اجتناب کرده اند ممنوعیت های گفتن شده توسط مدعی العموم است.

پس اجتناب کرده اند اکتسابی گزارشات از ما به دادسرای شهرستان بابل مبنی بر روزه خواری در برخی عوامل، سرپرست اماکن، ضابطان قضایی، پلیس افتخاری، امنیتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظارتی مشاور ویژه دادستانی اجتناب کرده اند اماکن کلی، اسپرسو خانه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسپرسو خانه های این شهرستان بازدید کردند. بابل در ساختار. برای نبرد همراه خود روزه

{در این} عملیات ۴ اسپرسو خانه، عالی نمایشگاه خودرو را انتخاب کنید و انتخاب کنید عالی آژانس {به دلیل} تظاهر به روزه داری را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرو قلیان تعطیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴ نفر {به دلیل} بلعیدن چرخ دنده مخدر دستگیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید قلیان معدوم شد.

انتهای نامه / ۸۶۰۳۴ / ح
این را برای صفحه اول هدایت دهید