مهرورزی و زبان مشترک در حق اجرا از منکر و نهی از منکر / یادداشت اختصاصی روزنامه هماخوزستان / افشار پرویزی بابادی


یادداشت اختصاصی روزنامه هماخوزستان / افشار پرویزی بابادی
در روز چهارشنبه ۱۲ اوت ۱۴۰۱ م

امر به معروف و نهی از منکر از واجبات دین مبین اسلام است که نشان می دهد کم کم علاقه مردم به آن کم شده و غبار فراموشی بر آن نشسته است و گویا هیچ کس به این امر توجهی ندارد. اصل الهی .

استواری دین در گرو انجام این فریضه است و یکی از آثار امر به معروف و نهی از منکر، تقویت قوای مؤمنان و تضعیف دشمنان است. زیرا با امر به معروف و نهی از منکر، امر به معروف در جامعه افزایش می یابد و این آرزوی زیبای مؤمنان به خداست.

راه امر به معروف بسیار مهم است و انسان ابتدا باید به آنچه می گوید توجه کند، اگر امر به معروف و نهی از منکر با شرایطش و در راه صحیح باشد، بر دیگران تأثیر می گذارد و آنها را وادار به انجام وظیفه می کند. او و ترک انکار.

اغراق در اجرای این مقوله و کنار گذاشتن این تکلیف منجر به وضعیت کنونی جامعه شد.

ترک فریضه امر به معروف و نهی از منکر آسیب های فراوانی به افراد و جامعه وارد می کند و ضررهای فردی و اجتماعی فراوانی به بار می آورد.

اگر مداخلات توأم با ادب و تواضع شرعی باشد و اهل پند و اندرز به گفته خود پایبند باشند، این امر با نتیجه خوبی همراه خواهد بود.

با توجه به فعالیت شبکه های اجتماعی برای تضعیف اعتقادات مردم، احیای خیر و شر زندگی جدیدی در احیای دین خواهد بود.