مفیدترین کار برای کنار گذاشتن رژیم چیست؟ : تغذیه


به طور فرضی ، اگر فردی را داشتید که هرچه می خواست (یعنی فقط به طور کلی از رژیم غذایی ناسالم پیروی می کرد) ، چه چیزی را از آنچه برای بهبود سلامتی مفیدتر است حذف می کرد؟ قند؟ گوشت قرمز؟ یکی دیگر؟

دیدگاهتان را بنویسید