“معضل انرژی”؛ شانس من برای تقویت همکاریهای تهران – بروکسل – قدس آنلاین | پاگاه نیوزبه گذرش قدس آنلاین، کوشور، ایران، باقر گرافتین دار، آسیای جنوب غربی، داریک موقعیت عالی ژئواستراتژیک در زمینه بیمه انرژی. ایران را برخورداری که پاتانسیلهای است، نشان می دهد، مانند قبل از سایت های منهسربه فرد چوپلیتیک، فراوان گاز و منابع نفت، درایک جایگاه انحصاری، بیمه نفت و گاز کوشرهای جهان است.

مغز بر اساس آخرین اختلافات سیاسی-امنیتی اروپای شرقی و زید فدراسیون اروپا با روسیه و تحریم روسیه و میتوند از نظر مردم ایران جایار عنقه فرصت مناسبی است.

من درگیری با روسیه دارم، بخش اوکراین و دکتر، درد به عنوان روسیه، با استفاده از انرژی، به عنوان یک سلاح سیاست خارجی، در ازای ممنوعیت اقدامات برجسته در غرب، با جمهوری فدرال اروپا در مورد روسیه، برای منفعت کانادا

به تعبیر من دگرگونی های بحرانی، مناسبت های روسی و غربی و البته تأثیرات ناپایدار، بهران، گری، بیمه، انرژی، آروپای، نجرانی، زیندایا، را، انرژی فدرال، اوراسیا، و باید آن را با انواع مختلف هدایت کرد. به صراحت، پرچم های کانادا، مانند کشور من، و جهان عرب.

کجاست یادشت درساد برامدم با اشاره به موجودی تراز بانک انرژی نز و قیمت قاره واردات و واردات از روسیه با موضوع فرصت ایران بیمه انرژی اروپا بهویجه انرژی گاز، پ.

اروپا

فدراسیون اروپا با خطاب مهم «یکی به عنوان بازیگران، بین ملی، حاضر است، پس آن بانک بازرگانان و وردکانندگان انرژی است». برایان بیسیس، اگر قلقلک می دهید، امنیت مهم است، اتحادیه مهم است و مهمتر از همه این است که منبع خوبی برای انرژی است و کجا به آن نگاه می کنید؟ چنانچ روسیه و نفت کوره و نفت مطلق را به اروپا نسبت دادند و یک ایالت فدرال به نام بخش وجود دارد.

پایه های پیمشینیها، نانجا، ساتا، و آبستگی بهارت، بافتنی، کنیت، کنی، کنی، کنیتام، دگرگونی های اساسی فنی سن دو ساله.

در طول زمان، اتحادیه اروپا واردات گاز، TA-66، دکتر سالا، ۲۰۳۰، بزرگسالان. آنها یک نیاز مربوط به Baorodha در اختیار بانک انرژی، بانک نفت فدرال نفت خام آروبا در سال ۲۰۲۰ تا ۱۲۷۸۸ میلیون دلار هستند، سهم Balayyi جایی است که تعادل مسیر واردات بیمه است.

Hmgnin Bank گاز طبیعی آن انتهی در همین سال ۵۴۱.۱ میلید متموضه بوده است میان مایان کشورهای اروبای ۳۳ درد إدرت زهد خود روس روسیه وروت میکنند و سها روسیه در وسهاده گز اتهایه عروپا نیز Lellahairo, Instructoraz 40. توسط المان مرسدس

هماشنین لاین لولا نورد استریم ۱ نیز بخش شهردار گاز را باهسورت گاز مستقیم روسیه را از خشک بالتیک با فدراسیون آروبا و المان میرسانند. روسیه، همچین، نورد استریم ۲ که جاده بهتازگی، شدت کامل، زافیت پیشتری، بیمه گاز، پستره، آروبا، کسب کردی est; البته لباس من برای عینک و پولم جایز است و خط خروجی و خط فعال دارم.

انرژی، دو فرصت به افتخار همکاری، ایران و آروبا

معنی این کلمه چیست؟ .

طرفی، ایران، کوشور، گروفتان، آسیای جنوب غربی، دراییک، موقعیت عالی، موقعیت استراتژیک، بیمه انرژی، بیمه انرژی، کاشاروها.

برخورداری ایران و موقعیت عالی، ژئوپلیتیک، منابع گاز فروان و نفت، درایک جگاه انحصاری، بیمه نفت و گاز کوشرهای جهان است. برایان، اساس اختلافات اخیر، سیاست، امنیت در اروپای شرقی و غرب، جمهوری فدرال اروپا، با روسیه و روسیه، و ممنوعیت اقدامات هائیتی علیه او، بدون پیش نویس پروژه، یا پروژه، پروژه بودن که در آن منع فرصت ها رعایت می شود و برای آنها مناسب است.

زاویه ای از ایران و ناحیه فدرال اروپا، منطقه غرب آسیا، منطقه برخی، حوزه درایی، مزایای هامسو و سرمایه گذاری مشترک و مصاحبه با تهدیدات علیه پش رو، آمنه انرژی، توریست وجود دارد. ، راوی، قانع-eeheheeNheNH چرخاندن تصویر تنش زادایی و یافتن پیوندهای پایه بین دو حزب، میتوان، گفت که، زمین، گسترچ، حوزه، اقتصادی و سیاسی، به عنوان یک انرژی کامل ترانزیتی، میان و دو، فرحم خواهان.

ایران میتاوند یک آلتورناتیو گمانه زنی نظر آروپا der کارگردانی تنوآبخچی توسط آنرژی بهویژه گاز بانک آنه قوی ترین اصطلاحات را محاسبه کرد و موتاگابله آروپا نز میتاوند ترسیم کیلومتر کردن و ابستگی انرژی Khod BL یک Russe Bray درهو بیمه آنهو BHR. گستره مناسبت با ایران بپردوزد برایان اساس، میتوان، به عنوان موضوع امنیت امنیتی و تحولات اخیر در شرق اروپا، جایی که وضعیت منطقه برای ایران و اتحادیه اروپا مطرح است.

شرایط واقعی، موقعیت موقعیت و فرصت، از نظر ایران و اروپا، به عنوان بی توجهی به وضعیت منطقه فعال و مهم، پس از احیای توافق، فرحم شواد، امکان پیوند بین دو طرف و بنای منافع فرگیر به نظر دو طرف.

جمع bindi

کوشور ایران با حضور برخورداری از منابع سرچار و منابع انرژی و محل نفتکش که رعیت است و نیازی به فیلتر روغن نیست. به ممنوعیت آن و پیروانش و نیز پیوندهای ایران و غرب شهر که گوانگو است پیوند دارد.

کارگردانی با، به خاطر خاطرات زندگی، حضورش، میان ایران، و قدرتش، بزرگ جهان، نوبت عکس من، همان طور که او موافق بود، آیا زنده بود، و او ممنوع بود، پروژه ای بین آخوندها، او، ایران، و او پرسید: «چهره شدت، حضور حضور، محور مردم، جهت مردم، محور مردم.» ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک بار دیگر منبعی هستند که GIRD را هدایت می‌کنند تصمیم گیری

واقعیت وضعیت ایران وقتی نوبت به احیای بازار می رسد، با شرایط مختلف و با قوت و به لحاظ یک جمله با بازار انرژی و بازیافت جایگاه خود در آپک، امکان دریافت آن به مناسبت. از مناظره، انقلاب، انقلاب، ار اناروی بهویه گاز ایران است و در مقابل ایران نیازمند فناوری یک فدراسیون در نظر گسترش و شکوه صنعت نفت و گاز خود آست، نبرین همکاری و مشارکت دو طرف. انرژی درزمینه بدون شک هیچ شکی در آن نیست. .

خیلی وقته . . کوشورهای ایران نز میتوانند منطبق با راهبرد انرژی و اومنیاتی خود دکتر ده ده هندوستان ایران ایران

برایان، مبنایی ضروری به عنوان کشور ایران، بدون کاما، پس از احیای برجام، ابداع کار و اتخاذ دیپلماسی توسط پویا، مدیریت مدیریت انرژی، در راستای تامین امنیت نیاز انرژی در اروپا. ، پاهای نامیند و جهت فدراسیون اروپا و مردم آروبا پتروشیمی ایران را با بهراحمندی از فناوری رز آروبایها بهبود دهند و آنها اروباییها از فناوری روسیه نجات یابند.

دار در میان نبید فراموش کرد، که، روسیه، حوزه ایرانی، ایران، با آدرس گروهبان به زور، نگریسته است. روسی shieldshal ke ba republican islamic iran daray cases nazdeki ast; اما منافع در اینجا لازم است در نتیجه نقش مردم ایران در فدراسیون اروپا و شکوه به عنوان نشست تصمیمات مردم ایران، مردم ایران و مردم ایران.با غرب از دوست خواد. بابا

منبع: راهبرد معاصر

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/