معاون وزیر ارتباطات: تعرفه اینترنت خانگی ۶۰ درصد افزایش یافت
صادق عباسی شاهکوه: اپراتورها تقاضا شخصی را {برای تغییر} تعرفه به گروه ترتیب مقررات را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتباطات رادیویی حاضر می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در صورت سازگار شدن همراه خود قوانین، قیمت پیشنهادی قابل اعمال است. در هر مورد دیگر همراه خود آن برخورد خواهد بود.