معادله سنی برای حباب بازار سهام
بی تجربگی در بازارهای مالی به عنوان یک جزء فردی نمی تواند نقش زیادی در جهت گیری بازار داشته باشد، اما زمانی که به مولفه جمعی تبدیل شود، می تواند باعث شکل گیری حباب و سقوط بازار، اقدامات غیرمنطقی و به دور از منطق بازار شود. فرض غالب این است که هر چه فرد تجربه بیشتری در بازارهای مالی داشته باشد، احتمال اشتباه کمتری دارد.