مصرف بنزین در تعطیلات نوروزی در خوزستان به رکورد رکورد رسید


نعمت الله نجفی روز سه شنبه در ذکر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو همراه خود خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران افزود: خوردن روزانه بنزین در سفر نوروزی نسبت به مدت خیلی شبیه سال قبلی ۵۵ سهم افزایش داشته کدام ممکن است رکورد جدیدی است.
وی ذکر شد: خوردن گازوئیل در ۱۳ روز نخست امسال نسبت به مدت خیلی شبیه سال قبلی ۱۱ سهم افزایش داشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوردن روزانه آن در نمایندگی سراسری منتشر شده فرآورده های نفتی خوزستان (اهواز) ۲.۲ میلیون لیتر {بوده است}. کدام ممکن است آرم دهنده افزایش قابل توجهی است. رکورد جدید در خوردن این محصول.
وی اجتناب کرده اند افزایش خوردن بنزین خالص فشرده در ۱۳ روز اول سال ۱۴۰۱ در استان خوزستان خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: افزایش پروازهای نوروزی مسئله بی نظیر انبساط حامل های قدرت در استان بود.

۲ نمایندگی در استان خوزستان dishing out کننده فرآورده های نفتی در اهواز را انتخاب کنید و انتخاب کنید آبادان هستند
بر مقدمه آمار مناسب اداره کل میراث زیبایی شناختی، گردشگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنایع دستی خوزستان اجتناب کرده اند ۲۵ اسفند ۱۳۰۰ به همان اندازه ۱۳ فروردین ۱۴۰۱ حدود ۵ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۸۲ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۰۲ مسافر به خوزستان بازدید کرده اند.
کمیت خودروهای صادراتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید وارداتی به خوزستان {در این} مدت بالغ بر ۱۵ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۰۰ هزار تجهیزات بوده کدام ممکن است نسبت به مدت خیلی شبیه سال قبلی ۷۹ سهم افزایش آرم می دهد.
پروازهای نوروزی به خوزستان در ۲ سال قبلی {به دلیل} شیوع ویروس کرونا از نزدیک کاهش یافته است است.