مصباحی مقدم: واردات خودروهای سوختی یک مانور تجملی در جامعه ماست
مصباحی مقدم: واردات خودروهای سوختی عالی مانور تجملی در گروه ماست