مصاحبه «محمدعلی ابطحی: برجام گروگان روس هاست


محمدعلی ابطحی، سرزنده سیاسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رئیس محل کار آقای محمد خاتمی در دوران ریاست جمهوری وی در تحلیلی اجتناب کرده اند احیای برجام را انتخاب کنید و انتخاب کنید مطالبات روسیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحرکات ارتش در غرب ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید روابط آنها ذکر شد: «به صورت جداگانه جمهوری اسلامی در جستجوی رفع موضوع تحریم است با این حال چون اگر پرونده عکس روی میز نباشد، این تمایل موجود است کدام ممکن است پرونده بی نظیر روی میز نگه دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: اگر به سمتی برویم کدام ممکن است کل موضوع رفع شود. این سیستم هسته ای ایران بالقوه است روابط تعیین کنید بگیرد، با این حال پوشش عمومی رژیم که ممکن نیست کدام ممکن است رفع چنین مسائلی به روابط همراه خود آمریکا ختم شود.

وی افزود: وضعیت ما نیز روی حیله و تزویر است. روسیه همراه با ماست. برگام گروگان روس ها. در جریان نبرد نیز وضعیت بحرانی است. به هر طریقی شرایط سختی در پوشش خارجی تحت سلطه است، با این حال ۲ نوع پوشش قابل اعمال است. اول استفاده اجتناب کرده اند پوشش حداقل فشار را انتخاب کنید و انتخاب کنید هدف اصلی بر گفتگو را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوم پوشش فشار حداکثری برای بازکردن راه گفتگو.

ابطحی علاوه بر این کسب اطلاعات در مورد بلند مدت روابط ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید روسیه پس اجتناب کرده اند مذاکرات احیا کردن برجام را انتخاب کنید و انتخاب کنید نبرد روسیه همراه خود اوکراین، اظهار کرد: همراه با شعارهای ایدئولوژیک خالص، باید به روابط همراه خود روسیه نیز ملاحظه سیاسی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری به امتیازات جغرافیایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نبرد روسیه نیز ملاحظه کرد. همسایگی همراه خود این ملت ضروری است، اجتناب کرده اند طرف تولید دیگری همکار مالی ما هستند، اجتناب کرده اند عالی طرف مخالفان شدید را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرسخت آمریکا هستیم، اجتناب کرده اند طرف تولید دیگری بحث ناتو را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواست اوکراین مطرح است. برای اتصال به ناتو همه این توضیحات قطعاً بر پوشش خارجی ما تأثیر می گذارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما باید مراقب زاویه شخصی در قبال روسیه باشیم بعد از همه به صورت جداگانه بهتر از پوشش {در این} مورد پوشش بی طرفی است.روشنفکران را انتخاب کنید و انتخاب کنید نخبگان باید پوشش بی طرفی را الهام بخش کنند. بعد از همه ما باید نبرد را متوقف کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود این شعارها باید به شبیه به ابعاد کدام ممکن است همراه خود آمریکا مخالفیم، همراه خود روسیه هم مخالفت کنیم، با این حال به هر طریقی بازخورد سیاسی، انسانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عقیدتی {در این} موضوعات خاص است.

وی یکپارچه داد: بعد از همه او منکر که ممکن نیست کدام ممکن است بین پوشش مناسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید زاویه افراد تمایز موجود است، پوشش مناسب ملاحظاتی دارد با این حال بازگشت به حافظه تاریخی افراد بی رحمانه روسیه است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند اوکراین برای جلوگیری اجتناب کرده اند کشتار افراد حمایت کنید.”

این سرزنده سیاسی اصلاح طلب در {پاسخ به} این پرس و جو کدام ممکن است خواه یا نه نبرد ممکن است توسعه یابد را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواه یا نه نبرد نیابتی ممکن است بدتر کردن شود هر دو خیر، ذکر شد: در شرایط کنونی در نظر گرفته شده {نمی کنم} اگر ایران بی طرفی شخصی را محافظت تنبل، نبرد نیابتی تحریک کردن شود. پوشش کمک نکردن ارتش به روسیه برای آسیب دیدن است.بعد از همه روسیه نیز نیازی به حمایت ارتش ندارد. «بی طرفی برای ایران کافی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر در پوشش خارجی دقت اجباری صورت گیرد، غربی ها نیز بالقوه است غیر مستقیم به حمایت اجتناب کرده اند ایران {برای حفظ} ایران باشند. پوشش بی طرفی».