مستمری بگیر دشمنی نیست که حقش را بخواهد!فرزندخواندگی ایلام علی اصغر اسدی در گذشته اجتناب کرده اند پرداختن به موضوع بی نظیر تفاهم نامه، این موضوع را مطرح می کنم کدام ممکن است افراد صاحب این ملت، نظام را انتخاب کنید و انتخاب کنید انقلاب هستند.

همه افرادی که {در این} جهان جغرافیایی هستند دارای شناسنامه ایرانی هستند، اجتناب کرده اند بازاریاب گرفته به همان اندازه کارمند، کارمند، کارمند، بازنشسته، دانشمند، معلم، دانشمند، درک، کشاورز، نیروی دریایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیره.

هرکدام در شعائر سیاسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتماعی نقشی دارند، انتخاب می گیرند را انتخاب کنید و انتخاب کنید انواع می کنند، هر کدام ممکن است همراه خود نیاز آنها انگیزه داشته باشد باید پاسخگو باشد.

اگر حقشان تضییع شد هر دو حقشان مناسب ادا نشد، صدایشان را بلند کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بگویند: آقا ممکن است خواهید کرد را برای اداره زندگیم انواع کردم، خواهید کرد باید پاسخ این است بدهید کدام ممکن است چرا ممکن است اینطور هستم؟!

همه اینها در ساختار نظام سیاسی اداره مردم افراد اشاره کردن شده است، وقتی حاکمان ما افراد را برای شخصی نعمت می دانند، معنای فوق العاده ارزشمندی را به در کنار دارد.

اجتناب کرده اند منظر نظام سیاسی دموکراتیک انصافاًً مشخص است کدام ممکن است این افراد هستند کدام ممکن است انتخاب می گیرند را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنها هستند کدام ممکن است اگر سیستم مدیریتی در جهت خواست را انتخاب کنید و انتخاب کنید چیز خوب در مورد آنها نباشد، لب به انتقاد می گشایند. را انتخاب کنید و انتخاب کنید در واقع شکایت

خبری کدام ممکن است در لحظه مشاور ایلام در مجلس شورای اسلامی در تذکری به وزیر ارتباطات در جهت انجام تعهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید وکالت مورد انتقاد قرار گرفت، اجتناب کرده اند خوب سو جهت گیری همین افراد است. اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری پایمال شدن حقوق افراد.

جمعی اجتناب کرده اند بازنشستگانی کدام ممکن است بهتر از دوران طلایی عمر شخصی را در خدمت به میهن گذرانده اند، اکنون کدام ممکن است سال ها را با بیرون دغدغه در اوقات فراغت را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوران بازنشستگی سپری کرده اند، نگرانند افرادی که باید برای حفاظت اجتناب کرده اند حقوق شخصی شورش کنند، لیاقت حقشان را ندارند. .

راهی جز افزایش صدای شخصی در برابر این مقامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسئولان نمی بینند، با این حال وقتی در چارچوب قوانین حق شخصی را مطالبه می کنند، غیر از پاسخ همراه خود بنزین اشک آور پاسخ می دهند! خواه یا نه اینجا است؟!

ماجرا اجتناب کرده اند این ادعا به کدام ممکن است جمعی اجتناب کرده اند مستمری بگیران کدام ممکن است اتفاقا بسیاری اجتناب کرده اند هموطنانمان نیز {در این} تجمع حضور داشتند، در اعتراض به صنوبر نشدن مطالبات شخصی در پایتخت تجمع کردند.

متأسفانه غیر از پاسخگویی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقداماتی برای تعمیر دغدغه هایشان، غیر از پاسخگویی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقدام برای تعمیر اولویت، همراه خود بنزین اشک آور مورد استقبال قرار گرفت.

بازنشستگانی کدام ممکن است در تمام جوامع غیرمذهبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظام های سیاسی جهان مورد احترام هستند، با این حال دوست ندارم این سبک اخلاقی، در حکومت اسلامی، در میدان مبارزه همراه خود دشمن گذراندن می شوند!

استفاده اجتناب کرده اند ابزارهای خشونت آمیز در مخالفت با انسان های شریفی کدام ممکن است جان باخته اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر خوب برای رهبران را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیروهای تحمل امر آنها پدر را انتخاب کنید و انتخاب کنید مادر هستند همراه خود هیچ منطق سیاسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اخلاق انسانی ناسازگار است.

نیروی بازنشسته ای کدام ممکن است نیروی جوان شخصی را در راه خدمت به میهن صرف وحدت وطن را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمنی نظام کرد کدام ممکن است باید اجتناب کرده اند ابزار ظلم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ستم برای خاموش کردن صدای حق طلبانه شخصی استفاده تنبل، چه خطری دارد؟!

امیدوارم ساختار ملت همراه خود پیروی اجتناب کرده اند مسیر غلط شخصی، ابزاری برای تغییر شرایط افراد اجتناب کرده اند دوره ای به بحرانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند بحرانی به دشمن را انتخاب کنید و انتخاب کنید دشمن همراه خود درک دقیق اجتناب کرده اند وضعیت ملت باشد. ملت شخصی. رفتار مخرب!

در واقع در گذشته اجتناب کرده اند یکپارچه این رفتارها {در میان} مدت، همه اقشار به دشمن را انتخاب کنید و انتخاب کنید متخاصم خانه تغییر نمی شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید وقتی به شخصی آمدند در دایره دشمنان خانه گریزی {در میان} آنها نیست.