مردم قم برای تجدید بیعت با یک امام راهپیمایی می کنندمردمان قم در امروز پس اجتناب کرده اند نماز جمعه برای تجدید ثابت بودن به آرمان امام خمینی (ره) را انتخاب کنید و انتخاب کنید محکومیت اقدام ضدانقلابی هتک حرمت تمثال امام خمینی (ره) راهپیمایی می کنند. ) در قم.