مدال امام رضا در آخرین جمعه ماه شعباندر رمان ها روایت می شد.

مرحوم شیخ عباس قمی در فینال جمعه ماه شعبان در کتاب غول پیکر «مفتاح الجنان» اجتناب کرده اند امام علی بن موسی الرضا (علیه السلام) روایت کرده است.

عقیق:فینال روزهای ماه شعبان اکثر او هست. مرحوم شیخ عباس قمی در کتاب شریف المفتاح آسمان ها با اشاره به فینال جمعه ماه شعبان اکثر رمانی اجتناب کرده اند امام علی بن موسی رضایت بگو مطالب زیر را خواندی:

ابوالصلات اجتناب کرده اند لفظ لفظی روایت می تدریجی: در فینال جمعه ماه شعبان خدمت حضرت رضا (علیه السلام) رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید حضرت فرمود: آه باید اى اباالصلّت اکثر ماه شعبان تحویل داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در زمان حال بالا روز جمعه است، پس شخصی را کنار هم قرار دادن کن را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتقام آنچه اجتناب کرده اند این ماه باقی مانده را انتخاب کنید و انتخاب کنید کوتاهى که {در این} ماه انجام دادى بگیر. را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجازه دهید آنچه ارائه می دهیم درآمد می رساند. می آورد اصولاً دعا کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید استغفار کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید قرآن بیاموزید را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند گناهان شخصی به درگاه خدا توبه کنید به همان اندازه در فرا رسیدن ماه مبارک برای خدا پاک شوید. را انتخاب کنید و انتخاب کنید امانت را انتخاب کنید و انتخاب کنید حق کسى را بر شخصی واگذار مکن، مگر آن کدام ممکن است کسى را در دل شخصی اصرار را انتخاب کنید و انتخاب کنید کینه توزى، تا او را اجتناب کرده اند شخصی در اطراف کنى. خدا بس است خدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید این دعا در آخر ماه بیش از حد شد:

خدایا کدام ممکن است کار را نکرد عنوان مستعار شود فریب خورده برای ما چه خبر قبلی اجتناب کرده اند جانب زعفران ببخش برای ما چه خبر ماندن اجتناب کرده اند او. خدایا اگر آنچه در ماه شعبان تحویل داد ما را نمی‌بخشی، آنچه را کدام ممکن است اجتناب کرده اند آن که هنوز است، ببخش.

همانا خداوند متعال به خاطر حرمت ماه مبارک رمضان {در این} ماه متنوع اجتناب کرده اند بندگان را اجتناب کرده اند شومینه جهنم نجات داد.