محمدی: تمام تلاش درویش حفظ گل محمدی است/ مهدوی کیا هیچ برنامه ای برای هدایت پرسپولیس ندارد – قدس آنلاین | ایستگاه خبریمدیرعامل خدمه سراسری فوتبال امید ذکر شد: تمام امتحان شده هیات مدیره پرسپولیس را انتخاب کنید و انتخاب کنید ردا درویش محافظت یحیی گل محمدی است.

به گزارش قدس تحت وب، علیرغم مخالفت ردا درویش همراه خود استعفای یحیی گل محمدی اجتناب کرده اند سمت سرپرست فنی پرسپولیس، همچنان جایگاه یکپارچه حضور این معلم در مخلوط سرخپوشان خاص نیست.

در روزهای فعلی عنوان مهدی مهدوی کیا شناخته شده به عنوان یکی اجتناب کرده اند امکان های جانشینی گل محمدی در پرسپولیس در دنیای آنلاین ما مطرح شده است.

محمد محمدی، رئیس خدمه سراسری فوتبال امید کدام ممکن است اخیرا به صورت غیر مناسب همراه خود پرسپولیس همکاری کرده است، ذکر شد: مهدوی کیا در جاری حاضر هیچ این سیستم ای برای پرسپولیس ندارد. تمام هدف اصلی او روی خدمه سراسری امید است. بعد از همه اجتناب کرده اند ۱۰ دقیقه تولید دیگری اطلاعی ندارم با این حال ۲ روز پیش در فضا ۲ ورزش خدمه امید در پرسپولیس بودم را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوب مونتاژ ۳-۴ ساعته داشتیم. کل اندیشه را انتخاب کنید و انتخاب کنید آموزش داده شده است رضا درویش اینجا است کدام ممکن است گل محمدی {در این} خدمه نگه دارد.

وی یکپارچه داد: معمولاً اوقات فراغت باعث عصبی شدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید بی اعصابی اشخاص حقیقی تبدیل می شود با این حال ما ساده این را می بینیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید هدف آن را نمی بینیم. همه قبول دارند کدام ممکن است گل محمدی صبور، آرام را انتخاب کنید و انتخاب کنید گشاده روی است، با این حال کار به جایی رسیده کدام ممکن است این آدم ساکت باید اینطور اعتراض تنبل. مردمان نمی بینند چرا این کار را می تنبل با این حال تمام امتحان شده درویش را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیات مدیره پرسپولیس اینجا است کدام ممکن است گل محمدی را به همان اندازه نوک فصل محافظت کنند.

تأمین: فارس

رژیم تحت وب دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/