ماجرای منبری که یک کاباره را برای همیشه تعطیل کرد / آنچه امام موسی صدر درباره شیخ احمد الکافی گفت
برادر مرحوم شیخ احمد کافی می گوید: شیخ کافی در منبر فوق العاده متواضع بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود افراد برخورد می کرد ولو منبرهایش بیش از حد بود، اما به هیچ وجه به شلوغی منبرهایش خوشحال از نمی کرد.