ماجرای عجیب سرقت کابل‌های برق با ۶ کشته
شومینه نبرد طایفه‌ای کدام ممکن است اجتناب کرده اند سحرگاه جمعه روشن شده بود، هر دوم شعله‌ورتر می‌شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در همین جاری امتحان شده ها‌ی مسئولان برای آرام کردن اوضاع را انتخاب کنید و انتخاب کنید آزادی گروگان‌ها آغاز شد.