لقمان حکیم به چه حکمتی دست یافت؟حجت الاسلام علوی تهرانی دلیل داد؛

علوی تهرانی اظهار داشت: آن کدام ممکن است به حکمت رسیده در وجود شخصی حالت را انتخاب کنید و انتخاب کنید نورانی خاص بافت می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نورانیت شبیه به چیزی است کدام ممکن است او را بین حق را انتخاب کنید و انتخاب کنید باطل تجزیه و تحلیل می دهد.

عقیق: حجت الاسلام والمسلمین سید محمد باقر علوی تهرانی، درک بخش.پ) ایشان به ایراد سخنرانی پرداختند را انتخاب کنید و انتخاب کنید کسب اطلاعات در مورد کلید نتیجه گیری حکمت قرآنی گفتند: این روش، راهی است کدام ممکن است می توان به آن است رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید خداوند متعال به هر کدام ممکن است بخواهد زمانی می دهد. هر کدام ممکن است به این حکمت برسد حالت را انتخاب کنید و انتخاب کنید نورانی خاص در وجودش بافت تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید روشنایی است کدام ممکن است او را اجتناب کرده اند باطل تجزیه و تحلیل می دهد.

درک بخش علمیه همراه خود ردیابی به عملکرد های این ها اظهار داشت: در عالم انسان ذهن بر این اشخاص حقیقی حکومت می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید روح آنها را انتخاب کردن نمی شود. اکثر مردمان اجتناب کرده اند افکار استفاده نمی کنند. لقمان علت پی برداشتن به این حکمت را این گونه اشاره کردن می تدریجی: چشمانم را مختصر کن، زبانم را محافظت کن، برای زمانی شرعی امتحان شده کن را انتخاب کنید و انتخاب کنید در زمینه شهوات اجتناب کرده اند ناپاکی دوری کن. صداقتممکن است به قولم وفا کردم، میهمانانم را تکریم می کردم، به همسایه ام احترام می گذاشتم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در هیچ کاری کدام ممکن است به ممکن است ربطی نداشت وارد نشدم را انتخاب کنید و انتخاب کنید این مرا عاقل کرد. یاپ.

وی اظهار داشت: {در این} گروه اگر در جوامع غیراسلامی خدایی نباشد، نان حلال به کف دست می آید، با این حال قوانین موجود است، با این حال در گروه ما خدا ساده اوج فرش است را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمی بیند. کارها.” با بیرون خدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید قوانین گروه بیشتر اجتناب کرده اند این احتمالاً نخواهد بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر برکت باشد همه در سایه امام زمان (عج) است.موجود است دیگه) او هست.

علوی تهرانی اظهار داشت: اولین مولفه ای کدام ممکن است آقای لقمان می گوید ممکن است به حکمت قرآنی رسیده ام، مختصر شدن تخیل و پیش بینی است، اظهار داشت: هدف اجتناب کرده اند این کلام انحراف ملاحظه اجتناب کرده اند حرام است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این ۹ تنها حرام نیست. . مورد توجه قرار گرفت کردن به بیگانه در وصف پرهیزگاران، سیره آنان صادقانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید دقیق است را انتخاب کنید و انتخاب کنید حدود دقیق را زیر پا نمی گذارند. حکما اعتدال را رعایت می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید تندرو نیستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید جاده مشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سبکشان حیا است.

درک بخش اظهار داشت: انسان اجتناب کرده اند مال حرام را انتخاب کنید و انتخاب کنید باطل دوری تدریجی; از زنا پایه شهوت است. مورد توجه قرار گرفت ها طیف گسترده ای از مختلفی دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید عالی نوع مورد توجه قرار گرفت داشت، مثلاً می گویند انسان به آنچه می خورد مورد توجه قرار گرفت می تدریجی هر دو به کائنات مورد توجه قرار گرفت می تدریجی به همان اندازه اجتناب کرده اند آن بیاموزد. تذکر حلال تولید دیگری اینجا است کدام ممکن است در پایان دروغگوها بنگرید را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدانید چه بر اوج منکران خدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید گنهکاران آمده است، تذکر به ادراک خلقت پیوند خورده {است تا} انسان به این وسیله به عمق را انتخاب کنید و انتخاب کنید عمق خلقت پی ببرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازخورد مستحبی یادآور مورد توجه قرار گرفت به کعبه شریفه را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیرمردها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تذکر عکس کدام ممکن است مشمئز کننده است می توان بیش از حد به قربانیان مورد توجه قرار گرفت نکرد از این مورد توجه قرار گرفت باعث ناراحتی آنها تبدیل می شود.

تأمین: مهر