لزوم مداخله مردمی برای آزار مدیران


به گزارش خبرنگار سینمایی خبرگزاری فارس، پس اجتناب کرده اند افشای رفتار نامناسب خوب بازیگر شخص را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکلات خانمها در پایین صحنه ساخت فیلم توسط دستیار را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سیستم ساز، جمعی اجتناب کرده اند کارگردانان زن همراه خود صدور ادعا ای به خشونت علیه خانمها {در این} جهان اعتراض کردند. . با این حال هیچ پاسخ مناسب به ادعا گروه سینمایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانه سینما داده نشد.

در همین جاری، کاظم غریب آبادی، دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران اجتناب کرده اند وزارت سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارشاد اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اتحادیه های کارگری در بخش سینما خواست سازوکارهایی را طراحی کنند کدام ممکن است خانمها بتوانند با بیرون اولویت در جهان سینما ورزش کنند. . .

در چنین فضایی شاید بهتر از کار این باشد کدام ممکن است دادستان کل ملت شناخته شده به عنوان دادستان کل ملت وارد حرکت شود به همان اندازه جنبه های غیبی پرونده خاص شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمنی فیلمسازان زن در سرمایه گذاری های سینمایی تضمین شود. به طور قابل توجهی معاون امور بین الملل قوه قضائیه اجتناب کرده اند آمادگی قوه قضائیه برای معامله با به شکایات خشونت علیه خانمها خبر داد.

{در این} صورت می توان {امیدوار بود} کدام ممکن است لایحه قوانین حمایت، حیثیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمنی خانمها اجتناب کرده اند خشونت در اسرع وقت به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.

انتهای پیام/
این را برای صفحه اول راهنمایی دهید