قیمت مسکن رو به کاهش است/ گزارش بانک مرکزی باعث التهاب می شود – قدس آنلاین | ایستگاه خبریدر حالی کدام ممکن است رئیس سندیکای مشاوران املاک اجتناب کرده اند معامله مسکن در وسط را انتخاب کنید و انتخاب کنید جنوب تهران خبر می دهد. با این حال موسسه مالی مرکزی اجتناب کرده اند افزایش ۶ درصدی قیمت مسکن در اسفندماه خبر داد.

به گزارش قدس اینترنت، موسسه مالی مرکزی در اخیر ترین گزارش شخصی اجتناب کرده اند وضعیت فعلی بازار مسکن شهر تهران طی اسفند ماه سال قبلی، ۲۰ نسبت اجتناب کرده اند انواع پیشنهادات در اسفندماه سال قبلی نسبت به ماه در گذشته (بهمن ۱۴۰۰) کاهش داشته است. . اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری نسبت به ماه گفتن شده اسفند ۱۳۹۶ ۳۰ هزار افزایش داشته است.

بر مقدمه گفتن موسسه مالی مرکزی، متداولقیمت مسکن در تهران در ماه قبلی بیش اجتناب کرده اند متری ۳۵ میلیون تومان بوده کدام ممکن است نسبت به اسفند ۹۶ ۱۶ نسبت افزایش را انتخاب کنید و انتخاب کنید نسبت به بهمن ماه سال در گذشته ۶.۲ نسبت انبساط داشته است.

در همین جاری برخی فعالان بازار مسکن اجتناب کرده اند توسعه نزولی قیمت مسکن را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این خم شدن از حداکثر بازار {به دلیل} امتناع مشتریان اجتناب کرده اند دسترسی بازار {به دلیل} احتمال افزایش هماهنگی وین را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاهش تأثیر آن بر قیمت بازار خبر دادند. . .

با این حال اینکه افزایش ماهانه طرفدار قیمت ها دسترس در بازار مسکن طی عالی سال قبلی به طور شگفت انگیزی در نتیجه افزایش بیش اجتناب کرده اند ۶ درصدی در فینال ماه سال ۱۴۰۰ نسبت به ماه در گذشته شده است، به نظر می رسد مانند است افزایش قیمت ها دسترس در بازار مسکن را در جستجوی داشته باشد. مناطق شمالی به طور قابل توجهی مناطق اول را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوم.. باید پایتختی باشد کدام ممکن است بر معمولی قیمت مسکن در تهران تاثیر گذاشته است.

به طور قابل توجهی اینکه معمولی افزایش قیمت مسکن در بهمن ماه ۱۴۰۰ نسبت به دی ماه سال قبلی ۴ دهم نسبت را انتخاب کنید و انتخاب کنید در دی ماه ۱۴۰۰ نسبت به آذرماه شبیه به سال تنها ۱.۱ نسبت {بوده است}.

با این حال تجزیه و تحلیل قیمت ها دسترس در بازار مسکن در سه ماهه پایانی سال قبلی نماد داد کدام ممکن است قیمت مسکن در مناطقی مربوط به ۱۷، ۱۸، ۱۹ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۰ انبساط قابل توجهی نداشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید گرانی در مناطق شمالی {بوده است} کدام ممکن است در نتیجه افزایش قیمت مسکن در مناطق شمالی شده است. به افزایش متداولقیمت مسکن در پایتخت.

معامله مسکن در جنوب را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش از حداکثر در شمال پایتخت

در اسفند ماه سال قبلی متداولقیمت مسکن در ۴ قلمرو مذکور به همین ترتیب ۱۷.۵، ۱۶.۵، ۱۶.۹ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۸ میلیون تومان برای هر متر مربع {بوده است}. متداولقیمت این ۴ قلمرو در تهران در بهمن ماه سال قبلی به همین ترتیب ۱۷.۶، ۱۵.۶، ۱۹.۲ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۶.۹ میلیون تومان در هر متر {بوده است}. این مورد در دی ماه ۱۴۰۰ به همین ترتیب ۱۷.۸، ۱۵.۶، ۱۹ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۶.۹ میلیون تومان {بوده است}.

متعاقباً قیمت مسکن در مناطق جنوبی پایتخت ۹ تنها در اسفندماه افزایش پیدا نکرد، اما علاوه بر این در برخی اسبابک ها کاهش کشف شد.

قلمرو عالی متری تنها در یک واحد ماه ۷ میلیون تومان افزایش قیمت را تخصص کرد!

تجزیه و تحلیل قیمت ها در قلمرو عالی تهران نماد می دهد در حالی کدام ممکن است متداولقیمت هر متر مربع عالی واحد مسکونی در دی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهمن ماه در قلمرو عالی تهران ۷۰ میلیون تومان {بوده است}، به یکباره در اسفندماه به ۷۷.۴ میلیون تومان رسیده است.

در قلمرو سوم اجتناب کرده اند معمولی متری ۶۳ میلیون تومان در دی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهمن ماه به معمولی متری ۶۵ میلیون تومان در اسفند رسیدیم. این افزایش قیمت نسبتاً بیش از حد در مناطق شمالی پایتخت در نتیجه انبساط متداولقیمت مسکن {در سراسر} تهران شده است.

رئیس اتحادیه املاک: موسسه مالی مرکزی اجتناب کرده اند افزایش قیمت مسکن منتفع تبدیل می شود

در همین اتصال مصطفی قلی خسروی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران دانستن درباره فینال تحولات بازار مسکن اظهار داشت: در اسفندماه بازار مسکن در خم شدن بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید قیمت ها در جاری کاهش بود. با این حال موسسه مالی مرکزی اجتناب کرده اند افزایش شش درصدی قیمت ها خبر داد.

وی یکپارچه داد: اجتناب کرده اند آنجایی کدام ممکن است موسسه مالی مرکزی قیمت قلمرو اول را انتخاب کنید و انتخاب کنید شمران را نیز در تذکر خواهد گرفت، باعث عدم دقت در گزارش این موسسه مالی تبدیل می شود. قیمت مسکن در مناطق ۱۰ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۷ نسبتا ارزان را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی در جاری کاهش است.

خسروی اظهار داشت: مدل ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساختمان‌ها توسط موسسه مالی‌ها یارانه می‌شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود افزایش قیمت ساختمان، سرمایه موسسه مالی‌ها انبساط می‌تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید موسسه مالی مرکزی ۲۰ نسبت موسسه مالی‌ها را اجتناب کرده اند این محل بدست آمده می‌تدریجی؛ موسسه مالی مرکزی همراه خود گزارش‌های درمورد به آن است برخورد می‌تدریجی. افزایش قیمت مسکن

وی تاکید کرد: بازار مسکن در جاری حاضر راکد است را انتخاب کنید و انتخاب کنید کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کالا صورت نمی گیرد. ممکن است {نمی دانم} چرا برخی اجتناب کرده اند افراد بازار روال دوره ای شخصی را توقف نمی کنند؟

رئیس سندیکای مشاوران املاک استان تهران همراه خود ردیابی به مالیات ۲۷ درصدی مونتاژ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساز اظهار داشت: وقتی گروه امور مالیاتی ۲۷ نسبت اجتناب کرده اند سازندگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید فروشندگان را وصول می تدریجی، سازنده تولید دیگری دنبال مونتاژ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساز نمی رود از این کار زیان آور است.

تأمین: مهر

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/