قوه قضائیه در خوزستان حامی تولید و اقتصاد مقاومتی است


رئیس قاضی خوزستان اظهار داشت: قوه قضاییه خوزستان تعهد شخصی را در معامله با به پرونده های قضایی محدود نمی شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند پوشش های ساخت، اشتغال زایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقتصاد مقاومتی حمایت می تنبل.

علی دهقانی در دیدار همراه خود مدیرعامل نمایندگی رشد نیشکر را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنایع جانبی اظهار داشت: هر جا کدام ممکن است شاهد زحمات عالی سرپرست را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجموعه پرتلاش هستیم نباید اجتناب کرده اند حمایت قانونی شخصی دریغ کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید منتظر اتفاقی باشیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود آن برخورد کنیم. پدیده قانونی.»

وی شکسته نشده داد: {به دلیل} وجود صنایع مختلف در خوزستان، بخش خدماتی {در این} استان نیز فوق العاده فشرده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت این صنایع همراه خود انواع پرسنل کار، کاری ظریف را انتخاب کنید و انتخاب کنید دردسر است کدام ممکن است خواستن به تخصص را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملاحظه دارد.

دهقانی اظهار داشت: در صنعت نیشکر کدام ممکن است سهم تاثیرگذاری در بودجه ملت دارد، بدست آوردن به بیشترین میزان سودآوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید {بهره وری} همراه با ملاحظه به رفاه {نیروی کار} نیازمند مدیریت را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمایت جهادگران است. {در این} راستا قوه قضاییه حمایت های قانونی شخصی را اجتناب کرده اند این صنعت دریغ نخواهد کرد.

وی خاص کرد: در هر گروه ای آسیب ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید جرایم اجتماعی موجود است با این حال تحقیقات نماد می دهد کدام ممکن است منشأ اصولاً این جرایم را انتخاب کنید و انتخاب کنید آسیب ها مشکلات مالی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمایت اجتناب کرده اند ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید صاحبان آن ممکن است کمک زیادی به کاهش مشکلات مالی تنبل.

رئیس قاضی خوزستان همراه خود تاکید بر اینکه چرخ ساخت نباید پایان یابد، خاطرنشان کرد: کارگران نیز خواستن به حمایت دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارفرمایان نباید همراه خود کم توجهی به این قشر زحمتکش انگیزه را کاهش دهند.

وی همراه خود تاکید بر استفاده اجتناب کرده اند داوری تخصصی افزود: در صورت وجود اختلافات صنفی، داوری تخصصی ممکن است فوق العاده مؤثرتر اجتناب کرده اند قالب دعوی در سالن دادگاه ها باشد، از معامله با به اختلافات در موسسات داوری زمان کمتری را می طلبد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است برای هر ۲ مفید باشد. مهمانی.”

دهقانی اظهار داشت: گاهی قابل انجام است علیه برخی صنایع را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایندگی هایی کدام ممکن است به این موضوعات معامله با می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتخاب ها شخصی را در قوه قضائیه همراه خود میل محافظت حقوق بیت المال می گیرند، شکایت تنبل.