قدیر آشنا است اداره کل حنارهای نمایشی رفعت / کاظم نظری جایگزین شد – قدس آنلاین | پاگاه نیوزقدیر آشنا جی خود را کاظم نظری با آدرس کارگردان گویندگی نمایشی داد.

به گذرش قدس آنلاین، قدیر آشنا، مدیرکل حنارهای نمایشی، و وزارت ارشاد که کجا نام خدا حافظی کرد و کاظم نظری جایگزن یا اداره کل حناری نمایشی خواهش را گذاشتید.

مراسم وداع و آشنایی قدیر آشنا و کاظم نظری امروز صبح چهارشنبه ۱۸ اسفند ماه برگزار شاد.

آشنا در پاک ایا پای کے ایا کے کےتر ایک پی سکه کے کے کے هنوز مشغول حفظ فعالیت های حوزه و وزارتخانه های فرهنگ و ارشاد اسلامی خواهان بود سرباز، نظام و هنریمندان یک کودتای شلوغ اسلامی است که خدمت برادرانشان شد.

منبع: صبا

انتهای خبر/

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/