قالیباف: جمهوری اسلامی با حمایت مردم توطئه های دشمن را خنثی می کند – قدس آنلاین | ایستگاه خبریرئیس مجلس نمایندگان ادعا کرد: جمهوری اسلامی همراه خود حمایت را انتخاب کنید و انتخاب کنید فداکاری افراد به طور قابل توجهی محرومان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مستضعفان را انتخاب کنید و انتخاب کنید به فضل خداوند متعال در تمام این ۴ دهه سودآور شده است کدام ممکن است همه توطئه های دشمنان را خنثی تدریجی. .

به گزارش قدس وب مبتنی بر، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی همراه خود تخلیه مطلبی در اینستاگرام شخصی، ۱۳ فروردین، روز جمهوری اسلامی را تبریک ذکر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوشت: جمهوری اسلامی اجتناب کرده اند افراد حمایت کرد بخصوص مستضعفین به طور قابل توجهی مستضعفین را انتخاب کنید و انتخاب کنید سودآور شد مستضعفان را انتخاب کنید و انتخاب کنید به فضل خداوند متعال همه توطئه های دشمنان را خنثی تدریجی.

محتوای متنی مناسب نظر قالیباف به رئوس مطالب زیر است:

به فرموده مقام معظم مدیریت دوازدهم وروردین {بیست و دوم} بهمن ماه است. در این امروز همراه خود تداوم انقلاب اسلامی، افراد همراه خود ملاحظه به دلبستگی دیرینه شخصی به تعالیم اسلام را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعتقاد به امام راحل، به جمهوری اسلامی آری گفتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود یکدیگر برای براندازی آن عهد بستند. . وطن تحمل الطاف الهی، محافظت ظلم خارجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید استبداد خانه، تامین استقلال، ایمنی، عدالت، آزادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رهایی اجتناب کرده اند تبعیض برای همه افراد. انقلاب اسلامی در تمام این ۴۲ سال {به دلیل} اتحاد افراد در محافظت استقلال ملت، دوم ای اجتناب کرده اند توطئه زبان چینی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید دشمنی ظالمان جهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید حامیان آنها در امان نمانده است.

پس اجتناب کرده اند پیروزی انقلاب اسلامی، قوی ترین نیروهای جهان اجتناب کرده اند هر تذکر سفاک هستند، اجتناب کرده اند جمله امتحان شده برای کودتا، حمایت اجتناب کرده اند گروه های تروریستی، زمینه سازی، حمایت اجتناب کرده اند تروریسم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ​​نبرد خانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمایت اجتناب کرده اند دشمن بعثی در هشتم. سالها نبرد وحشیانه علیه افراد، سکوت کرد. جنایت هایی معادل حمله به افراد همراه خود سلاح های شیمیایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کالا سلاح های کشتار جمعی به دشمنان افراد ایران، آموزش گروه های تروریستی در جهان، امتحان شده برای تحمیل سوراخ بین مذاهب اسلامی اطمینان حاصل شود که تضعیف ایران، بیش اجتناب کرده اند ۴ دهه ورزش غیرانسانی. را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحریم های ظالمانه علیه افراد را انتخاب کنید و انتخاب کنید متعدد اجتناب کرده اند جنایات تولید دیگری کدام ممکن است برای خنثی کردن انقلاب اسلامی در حضور در اهدافش را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرار پیوندهای دل افراد را انتخاب کنید و انتخاب کنید انقلاب اسلامی تکمیل شد.

جمهوری اسلامی در تمام این ۴ دهه همراه خود حمایت را انتخاب کنید و انتخاب کنید فداکاری افراد به طور قابل توجهی محرومان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مستضعفان را انتخاب کنید و انتخاب کنید به فضل خداوند متعال سودآور شد همه توطئه های دشمنان را خنثی تدریجی، مگر در جهان خانه. مدیریت ویژه به ویژه در اقتصاد ما همراه خود مشکلات زیادی مواجه هستیم کدام ممکن است نیازمند اصلاح مقامات است.

افراد در دردسرساز ترین لحظات به یاری انقلاب اسلامی آمدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید {پیچیده ترین} فاجعه های امنیتی را خنثی کردند. مسئولان نیز موظفند جهان سوراخ بینی را اصلاح داده را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنظیمات اساسی در نظام حکومتی تحمیل کنند، سیستم انتخاب گیری ناکارآمد ملت را به نفع محروم ترین طبقات اجتماعی دگرگون سازند را انتخاب کنید و انتخاب کنید حکومت جدیدی را اختراع کنند. خوب قاعده جدید در پرتو پوپولیسم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ​​اعتقاد به عرف های الهی امکان پذیر است. انشاالله قرن جدید را همراه خود مقامات جدید تحریک کردن خواهیم کرد.

روز جمهوری اسلامی را به همه افراد گران قیمت ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همه دوستداران عدالت، انسانیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید آزادی {در سراسر} جهان تبریک می گویم.

رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/