فیلم عالی سینما پایان هفتا – قدس آنلاین | پاگاه خبرفیلم های عالی «سدای دل»، «خاموشی» و «شام همه» ساخته اولین بار ایس تلویزیون بخش می شوند.

نسخه ای از قدس آنلاین با لینک پخش عمومی از جمله فیلم های سینما و تلویزیون عالی و انیمیشن «تفنگدار تیها»، «اپلیکیشن محله لباب»، «کارنامه»، «همه خوب هست»، «خدا جرجیرک ها رست درد» وجود دارد. «آن روی سکه، مامورت، سانتی گراد، بانوی سایها، سادای دیل، خاموشی، شی ناشناس پراندا، نورم خارس شمالی: اختلالات خانوادگی، سال نو سولان و لودویگ شام اول، گاوشرانها، کوه سرخ غرب، آشیقی دور وقت سو آدا، ، دوسته گل آخر، سرزمین ماه، تأثیرگذار، تغییر شهر، مین و خارس ها، «آرته ورونا»، «حالن چچود»، «جرمینال»، «بیگانه تینه»، «بازیگر قانون»، «بدوک»، «ساخت». آمریکا»، «توماس و دوستان – سفری فراتر از سودور»، یک ماه بدون دراخت، تام سایر و هاکلبری فین، زرافه، پسارک روزنامه فروش، محاصره علیه خارگوش، نشانه، باغ ماهی و رز گرداش باچا، پنج شنبه و جمعه ۱۳ و ۱۲. اسفند ماه شبکا های سیما روی آنتن میرود.

شبکه

فیلم سینمایی «تفنگدارتینها» با بازی کارگرانی «گور و رابینسکی» جمعه سیزدهم اسفند ماه ساعت ۱:۱۵ دقیقه با شبکه تامین شما سیما بخش خدا شاد.

فیلم «محله لباب آب» با بازی کارگرانی «سیداشرف طباطبایی»، جمعه ۱۳ اسفند ماه، ۱۶ ق.

شبکه دو سیما

فیلم “کارنامه” ساخته کارگرانی “محسن مختاری” پنج شنبه ۱۲ اسفند ماه ساعت ۸ صبح از شبکه دو سیما بخش میچود.

فیلم «همه خوب استند» ساخته کارگرانی «کارگ جونز» جمعه سیزدهم اسفند ماه ساعت ۰۱:۰۰ عرضه شده توسط شبکه دو سیما بخش میچود.

فیلم «خدا جرجیرک ها رو دوست درد» ساخته کارگرانی «مجید اسماعیلی» جمعه سیزدهم اسفند ماه ۸ هجری قمری.

فیلم سینمایی «آن روی سکا» با بازی کارگرانی «عمید آقایی» شنبه ۱۴ اسفند ماه ساعت ۰۰:۲۵ دقیقه با عرضه شبکه دو سیما بخش خواد شد.

شبکه سه سیم

فیلم «مامورت» با بازی کارگرانی «حسین زنداباف» پنج شنبه ۱۲ اسفند ماه ۱۰ هجری شمسی شبکه سه سیما بخش میچود.

فیلم «سنت گراد» با بازی کارگردانی «برندان والش» پنج شنبه ۱۲ اسفند ماه ۱۶ از شبکه سه سیما پخش خواهان شاد.

فیلم “بانوی سایه ها” با بازی کارگرانی “شی شبین”، پنج شنبه ۱۲ اسفند ماه ۲۴ از شبکه سه سیما پخش میچود.

فیلم جدید “صدا دل” با بازی کارگرانی “ترنور سینگ جگپال و هری پاتی” جمعه ۱۳ اسفند ماه ساعت ۱۴:۳۰ شبکه سه سیما بخش میچود.

شبکه چهار سیما

فیلم جدید خاموشی با بازی کارگرانی آگور بارانوف، پنجشنبه ۱۲ اسفند ماه ساعت ۲۰:۳۰ شبکیه شبکه چهار سیما روی آنتن میرود.

فیلم «شی شناس پرندا» با بازی کارگرانی «رایان اسلینگر» جمعه ۱۳ اسفند ماه ساعت ۲۰:۳۰ شبکه چهار روی آنتن میرود.

شبکه پینگ سیم

فیلم «نورم خرس شمال: اختلالات خانوادقی» ساخته کارگرانی «آنتونی بل» پنج شنبه ۱۲ اسفند ماه ساعت ۱۳:۳۰

فیلم «سال نو سولان و لودویگ» ساخته کارگردانی «راسموس آ سورستسن» جمعه ۱۳ اسفند ماه ساعت ۹ صبح شبکاه پنگ بخش میچود.

فیلم جدید “شام اول” با بازی کارگرانی “شیرو تاکوا” جمعه سیزدهم اسفند ماه ساعت ۱۳:۳۰ .

شبکه nmaish

فیلم «گاوچرانها» با بازی کارگردانی «مارک ریدل» پینگ شنبه ۱۲ اسفند ماه ۱ ساعت عرضه شده توسط شبکه نمایش بخش میچود.

فیلم “کوه سورک غرب” با بازی کارگرانی “جان دل”، پنگ شنبه ۱۲ اسفند ماه ۱۱ از شبکه نمایش بخش میچود.

فیلم سینمایی «عاشیقی، یک زمان اضافه» ساخته کارگرانی، «صمد یاری» فیلمی درباره ۱۲ اسفند ماه ۱۳ هجری قمری.

فیلم “سو” ساخته کارگرانی “ژان پل دیویدسون”، پینگ شنبه، ۱۲ اسفند ماه، ۱۵ از شبکه نمایش بخش میچود.

فیلم “یک دوجین گل آخر” با بازی کارگرانی “مایکل دلگادو”، پینگ شنبه ۱۲ اسفند ماه ساعت ۱۷ صبح شبکه نمایش پخش میچود.

فیلم «سرزمین ماه» با بازی کارگرانی «ژانگ کیانگ»، پنگ شنبه ۱۲ اسفند ماه ۱۹ هجری قمری شبکه نمایش پخش میچود.

فیلمی «تاثیرگذار» با بازی کارگردانی، «احمد کواری و مهدی فیودی»، پنگ شنبه ۱۲ اسفند ماه ۲۱ از شبکه نمایش بخش میچود.

فیلم شهرتش را عوض کن کارگردانی جان وو پینگ شنبه ۱۲ اسفند ماه ۲۳ هجری قمری شبکه نمایش بخش میچود.

فیلم «مردان و خرس ها» ساخته کارگرانی «برنارد مک آیوتی»، جمعه ۱۳ اسفند ماه ۱ ساعت، عرضه شده توسط شبکه نمایش بخش میچود.

فیلم «آرتیه ورونا» با بازی کارگرانی «دنیس میل وال» جمعه سیزدهم اسفند ماه ساعت ۱۱ شبکاه نمایش بخش میچود.

فیلم «حالن چاود» ساخته کارگرانی «محمد جعفری هرندی» جمعه سیزدهم اسفند ماه ۱۳ از شبکه نمایش بخش میچود.

فیلم سینمایی «فرمنال» با بازی کارگردانی «کلود بری» جمعه سیزدهم اسفندماه ۱۵ هجری شمسی شبکه نمایش بخش میچود.

فیلم «بیگانه تینا» با بازی کارگرانی «مارتین کمبل»، جمعه سیزدهم اسفند، ساعت ۱۷.

فیلم سینمایی «بازیگر قانون» ساخته کارگرانی «نبیل کورچی»، جمعه ۱۳ مرداد ۱۹ هجری قمری.

فیلم سینمایی «بادوک» ساخته کارگرانی «مجید مجیدی»، جمعه سیزدهم اسفند ماه ساعت ۲۱، شبکه نمایش پخش میچود.

فیلم «ساخت آمریکا» ساخته کارگرانی «داگ لیمان» جمعه سیزدهم اسفند ماه ۲۳ از شبکه نمایش بخش میچود.

شبکه کداک

انیمیشن “توماس و دوستان – سفری فراتر از سودور” ساخته کارگرانی “شبم استوتون”، پنگ شنبه ۱۲ اسفند ماه ۱۴ از شبکه کدک بخش خواد شاد.

انیمیشن «یک ماه بدون کشش» ساخته کارگرانی «کریس رناد و کیل بالدا» جمعه ۱۳ اسفند ماه ۱۴ آذر شبکه کدک بخش خواهشاد شاد.

شبکه میانی

فیلم سینمایی «تام سایر و هاکلبری فین» با بازی کارگرانی «جو کاستنر» چهارشنبه ۱۱ اسفند ماه ۱۸ آذر شباخ عمید بخش خداد شید.

انیمیشن «زرافه» با بازی کارگرانی «رامبزنکان و جین کریستوفر لی» پنج شنبه ۱۲ اسفند ماه ۱۸ از شبکه عمید بخش خدا شاد.

فیلم سینمایی «پسرک روزنامه فروش» ساخته کارگرانی «محمد جواد رجب زاده»، جمعه ۱۳ اسفند ماه ۱۸ از شبکاه عمید بخش خدا شاد.

افق شبکه

فیلم «محاصره علیه خرگوش» ساخته کارگردانی «فیلیپ نویس»، جمعه ۱۳ مرداد ۱۰ هجری قمری، شبکه اوفوک بخش خواد شد.

شبکه شمال

فیلم «نشانا» ساخته کارگرانی «فرزاد زمانی» پنج شنبه ۱۲ اسفند ماه ۲۴ از شبکه شام ​​بخش خواد شاد.

فیلم باغ ماهی ساخته کارگرانی سیدمجید موسویان جمعه ۱۳ اسفندماه ساعت ۱۳:۳۰ .

شبکه سلامت

فیلم رز گرداش بشه کارگردانی پاتریک رید جانسون جمعه ۱۳ اسفند ماه ساعت ۱۱ لینک: ناشنویان از شبک، سلامت بخش میچود.

این خبر است

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/