فقط یک تالاب در فارس وجود دارد | تالاب های فارس را بشناسید


تابناک فارس به نقل اجتناب کرده اند تجهیزات گلف خبرنگاران: حمید الزهرابی در مراسم تودیع را انتخاب کنید و انتخاب کنید معارفه ذکر شد: همراه خود امتحان شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکاری همکاران در تمامی ادارات را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکاری ویژه را انتخاب کنید و انتخاب کنید قابل تقدیر دانشکده ها، گروه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه ها توانستیم رتبه ۲۷ را کسب کنیم. {رتبه بندی} در ۲ سال قبلی.

وی همراه خود خاص اینکه مهمترین مشکل زیست محیطی استان بحث آب است، ذکر شد: در جاری حاضر ۱۳ تالاب عظیم در استان داریم کدام ممکن است در جاری حاضر تالاب خشمگین هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مابقی {در این} زمینه خشک شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود حمایت استاندار. را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر تجهیزات ها، ستاد احیای تالاب های شیراز را انتخاب کنید و انتخاب کنید تهران استفاده شده است.»

الزهرابی ذکر شد: این سیستم احیای تالاب در جاری پایان دادن، مساحت تالاب ها تصمیم گیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید آبرسانی به طشک را انتخاب کنید و انتخاب کنید بختیجان آزاد شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود کمک کشاورزان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مردمان این آبرسانی به تالاب ها اختصاص یافته است. تالاب ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید آب به تالاب ها رسیده است.

به آگاه مدیرکل سابق تنظیم زیست استان فارس، همراه خود وجود ضعیف از حداکثر دارایی ها آبی، امیدواریم امسال بتوانیم آب را پرتاب کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید سریع تفاهم نامه ای احیا کردن تالاب ها امضا کنیم کدام ممکن است بر ایده آن مدیران موظف هستند. اجرای این سیستم احیای تالاب.

وی ذکر شد: تجهیزات اجرایی به طور قابل توجهی جهاد کشاورزی لازم بود برای کاهش وابستگی مردمان به آب در استانداری، تنظیم معیشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید الگوسازی کشاورزی ایمن اجتناب کرده اند اساسی ترین وظایف احیای تالاب ها چاره اندیشی تدریجی.

الزهرابی ذکر شد: هزار هکتار اجتناب کرده اند ثروت سراسری در سال قبلی پاکسازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمنی شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخریب بناهای فعلی در ذخایر پیگیری شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجرای آن به مدیریت جدید می رسد.

وی در خصوص واگذاری صنایع آلاینده نیز ذکر شد: واحد تولیدی پشم را انتخاب کنید و انتخاب کنید شیشه حدس و گمان به اواخر اردیبهشت ماه بلند مدت واگذار شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید واحد تولیدی سیمان شیراز به همان اندازه سال ۱۴۰۲ هجری شمسی خارج تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید این می تواند یک انتخاب زیست محیطی است.

الزهرابی علاوه بر این اجتناب کرده اند لغو مجوز ۲۲ معدن شیراز برای مقابله همراه خود آلودگی هوا خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: واحد تولیدی ها باید به وضعیت عکس منتقل شوند.