فصل گرما و نگرانی قطعی برق در گلستان/ خاموشی به تولید آسیب می‌زند – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان


خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها: همه همراه خود آغاز فصل از گرما شاهد قطعی‌های مکرر انرژی الکتریکی در بخش‌های خانگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقتصادی هستیم کدام ممکن است این امر به توضیحات مختلف اجتناب کرده اند جمله ضعیف ساخت در نیروگاه‌های انرژی الکتریکی آبی ملت روی می‌دهد.

همراه خود ملاحظه به تداوم خشکسالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضعیف بارش، شرایط سال جاری هم شبیه سنوات در گذشته بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید این مسأله اولویت مردمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنعتگران را برای خاموشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت بلعیدن در پی داشته است.

سال قبلی جداولی برای خاموشی‌ها براساس سهیمه هر استان طراحی شده بود کدام ممکن است در واقع این موضوع در تا حد زیادی اشیا در گلستان رعایت نشده را انتخاب کنید و انتخاب کنید گلستانی‌ها شاد خاموشی‌های آزاردهنده در ساعات بالا از گرما را انتخاب کنید و انتخاب کنید قطعی‌های خارج اجتناب کرده اند این سیستم بودند؛ به گونه‌ای کدام ممکن است قطعی‌ها به همان اندازه تعدادی از بار در روز کشیده می‌شد.

تولیدی‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنایع گلستان هم نسبت به خاموشی‌های بی این سیستم شاکی بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواهان این سیستم ریزی رویداد برای این بخش بودند. خوب تولیدکننده گلستانی {در این} خصوص به خبرنگار مهر اظهار داشت: زمانبندی قطعی انرژی الکتریکی در سال قبلی، در متعدد اجتناب کرده اند مواقع رعایت نمی‌شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی قابل انجام بود کدام ممکن است این قطعی تعدادی از ساعت بعد اجتناب کرده اند آن هم تمدید شود.

عبدالحی چن سبلی افزود: اگر قطعی انرژی الکتریکی طبق ساعت خاص بود همراه خود این سیستم‌ریزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحمل قیمت می‌توانستیم به همان اندازه حدودی خسارت را جبران کنیم.

خسارت قطعی انرژی الکتریکی به تولیدی‌ها

وی همراه خود دقیق اینکه قطعی انرژی الکتریکی سبب خسارت به تجهیزات‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید از دستگاه تولیدی‌ها می‌شود، شکسته نشده داد: در برخی اجتناب کرده اند صنایع هم خاموشی‌ها سبب هدررفتن چرخ دنده اولین شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید قیمت‌های زیادی را به آن است‌ها تحمیل می‌تنبل.

فصل گرما و نگرانی قطعی برق در گلستان/ خاموشی به تولید آسیب می‌زند

چن سبلی اظهار داشت: برای گرفتن دوچرخه توربین هم باید قیمت زیادی متقبل شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضمن اینکه تامین بنزین آن هم به مشکل تولید دیگری تغییر می‌شود این در حالی است کدام ممکن است ورزش توربین هم تنها می‌تواند ۴۰ سهم خواستن نمایندگی را پاسخ این است دهد.

‌سال قبلی همراه خود قطعی انرژی الکتریکی ۱۵ سهم افت خروجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاهش راندمان داشتیم وی افزود: {در این} شرایط ما باید همراه خود زمان خارج از مقررات، کارمند را نگه داشته به همان اندازه به سازمانی شخصی حرکت کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرت ما به سمت خریدار زیر پرس و جو نرود را انتخاب کنید و انتخاب کنید این موضوع همراه خود ملاحظه به خستگی کار با کیفیت صنعتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گرمای هوا، راندمان کارمند را زیرین می‌آورد.

چن سبلی همراه خود ملاحظه به احتمال قطعی انرژی الکتریکی، اظهار داشت: باید ذهنی به فعلی تولیدکنندگان شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر ادعا به وضعیت شبیه سنوات در گذشته باشد باید همراه خود حاضر تسهیلات را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحمیل زیرساخت‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو تامین بنزین را انتخاب کنید و انتخاب کنید شبیه آن کاری کنیم کدام ممکن است صنایع {در تابستان} دچار آسیب نشوند از قرار نیست در همه زمان ها به «ساخت» ضربه وارد شود.

وی شکسته نشده داد: در سال قبلی علی‌رغم این سیستم ریزی {انجام شده} توسط نمایندگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید از گرفتن دوچرخه توربین، ۱۰ الی ۱۵ سهم افت خروجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاهش راندمان داشتیم.

سهم نشاط‌های تجدیدپذیر در صنعت انرژی الکتریکی تنها خوب سهم است

خوب کارشناس انرژی الکتریکی هم همراه خود دقیق اینکه مشکلات حال صنعت انرژی الکتریکی ملت درمورد به بخش ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید گلوله کردن است، به خبرنگار مهر اظهار داشت: در بخش ساخت همراه خود علتی همچون خشکسالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خارج شدن نیروگاه‌های انرژی الکتریکی آبی ملت اجتناب کرده اند مدار، کهنگی از دستگاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضرر سرویس‌های فاصله‌ای نیروگاه‌ها، فرسودگی جامعه‌های گلوله کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این عدم مدیریت صحیح در بلعیدن مناسب این نشاط پاک هستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید این چیزها موجب قطعی‌های مکرر می‌شود.

کامران میرمحمدی افزود: به گزارش مناسب وزارت انرژی، قابلیت ساخت انرژی الکتریکی در نیروگاه‌های ملت بیش اجتناب کرده اند ۸۵ هزار مگاوات بوده با این حال در حرکت ساخت انرژی الکتریکی به ۵۶ هزار مگاوات هم نمی‌رسد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود این شرایط، ۱۰ هزار مگاوات کسری داریم.

فصل گرما و نگرانی قطعی برق در گلستان/ خاموشی به تولید آسیب می‌زند

میرمحمدی دقیق کرد: در واقع براساس بازرسی‌ها قابلیت دقیق ساخت انرژی الکتریکی در ملت ۶۲ هزار مگاوات است کدام ممکن است ۱۲ هزار مگاوات آن توسط نیروگاه‌های انرژی الکتریکی آبی ساخت می‌شود کدام ممکن است همراه خود خشکسالی‌های فعلی این نیروگاه‌ها همراه خود ۵۰ سهم قابلیت در جاری ورزش هستند.

وی اظهار داشت: طبق آمارهای وزارت انرژی ۴۲ سهم اجتناب کرده اند قابلیت ساخت انرژی الکتریکی ملت درمورد به نیروگاه‌های هوادهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گرمکن بوده کدام ممکن است همراه خود راندمان ۲۰ الی ۳۲ سهم در جاری ساخت هستند با این حال این در حالی است کدام ممکن است همراه خود تغییر این نیروگاه‌ها به چرخه سیکل مختلط می‌توان راندمان آن را به بیش اجتناب کرده اند ۴۵ سهم رساند کدام ممکن است تاکنون {در این} زمینه توفیق چندانی نداشته‌ایم.

میرمحمدی افزود: همراه خود ملاحظه به شرایط آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید اثیری ایران بهبود ماموریت‌های ساخت انرژی الکتریکی اجتناب کرده اند راه نشاط‌های تجدیدپذیر شبیه انرژی الکتریکی عکس ولتایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بادی وجود داشته با این حال هم اکنون سهم نشاط‌های تجدیدپذیر در ساخت انرژی الکتریکی ملت حدود خوب سهم است این در حالی است کدام ممکن است در کشوری شبیه ترکیه خوب پنجم خواستن برقی شخصی را اجتناب کرده اند این نشاط‌ها تامین می‌کنند.

وی علاوه بر این به فرسودگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تلفات انرژی الکتریکی در وب‌های گلوله کردن ردیابی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: مجموع این اجزا سبب ناتراز بودن ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلعیدن شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید خاموشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضعیف انرژی الکتریکی را جستجو در دارد.

میرمحمدی دقیق کرد: می‌توان همراه خود سرمایه‌گذاری صحیح برای مدیریت بلعیدن در وب‌های گلوله کردن، محدودیت بلعیدن بخش کشاورزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنعت، بهبود کشت‌های همراه خود خواستن آبی کمتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید استفاده اجتناب کرده اند تکنولوژی‌های جدید در بخش کشاورزی شاهد خاموشی‌های کمتر بخش خانگی باشیم.

وی اظهار داشت: در بخش تجاری هم همراه خود بازدیدهای فاصله‌ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید معمول کردن فراهم می کند آن‌ها می‌توان بلعیدن را مدیریت کرد.

وفاداری نشاط همراه خود حمایت اجتناب کرده اند بخش شخصی

عضو کمیسیون نشاط مجلس شورای اسلامی هم به خبرنگار مهر اظهار داشت: تامین آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید انرژی الکتریکی گلستان همراه خود ملاحظه به قطعی‌های بسیاری {در تابستان} سال قبلی فوق العاده حائز اهمیت بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} خصوص مونتاژ‌ای همراه خود وزیر انرژی داشتیم.

فصل گرما و نگرانی قطعی برق در گلستان/ خاموشی به تولید آسیب می‌زند

رمضانعلی سنگدوینی افزود: {در این} مونتاژ این سیستم‌های خوبی مطرح شد با این حال همراه خود ملاحظه به عقب ماندگی‌های تعدادی از ساله نمی‌توان ظرف ۶ الی هفت ما این محرومیت‌ها را برطرف کرد.

وی همراه خود دقیق اینکه ۱۵ هزار مگاوات کسری انرژی الکتریکی در ملت موجود است، اظهار داشت: همراه خود ملاحظه به اینکه دچار خشکسالی هستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیروگاه‌های انرژی الکتریکی آبی اجتناب کرده اند مدار خارج می‌شوند با این حال امسال نسبت به سال قبلی میزان خاموشی‌ها کمتر {خواهد بود}.

مشاور مردمان گرگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید آق قلا در مجلس شورای اسلامی {تأکید کرد}: {در این} میان باید به صنایع هم ملاحظه کرد؛ سال قبلی صنایع {به دلیل} قطعی‌های مکرر متضرر شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر انرژی الکتریکی صنعت برداشتن شود سیستم نیروی انسانی اجتناب کرده اند کار می‌افتد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساخت هم کاهش می‌یابد.

وی بر نیاز مدیریت بلعیدن در بخش خانگی {تأکید کرد} را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: بخش اعظمی اجتناب کرده اند انرژی الکتریکی ملت را بخش شخصی تامین می‌کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنها در یک واحد بازه روزی به همان اندازه ۲۰۰ هزار نیروی انسانی هم داشتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم اکنون هم وزیر انرژی ملاحظه ویژه‌ای به این بخش کرده به همان اندازه یک بار دیگر اجتناب کرده اند شخصی‌ها استفاده شود.

سنگدوینی متذکر شد: حمایت اجتناب کرده اند بخش شخصی می‌توان وفاداری نشاط را به در کنار داشته از مقامات توان سرمایه‌گذاری نداشته اما علاوه بر این تعهد پشتیبانی دارد.

فصل گرما و نگرانی قطعی برق در گلستان/ خاموشی به تولید آسیب می‌زند

بلعیدن انرژی الکتریکی گلستان {در تابستان} ۴ برابر می‌شود

سرپرست نمایندگی گلوله کردن نیروی انرژی الکتریکی گلستان هم به خبرنگار مهر اظهار داشت: بلعیدن انرژی الکتریکی گلستان در کل سال ۴۰۰ مگاوات بوده کدام ممکن است {در تابستان} را انتخاب کنید و انتخاب کنید در پیک بار، به هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۰۰ مگاوات هم می‌رسد.

سید احمد موسوی افزود: ناگزیر هستیم در فصل تابستان، ۴ برابر قابلیت، ساخت، سوئیچ را انتخاب کنید و انتخاب کنید گلوله کردن کنیم کدام ممکن است قیمت‌های زیادی را به استان تحمیل می‌تنبل.

وی در خصوص بهبود نیروگاه‌ها دقیق کرد: روا نیست برای ۳ ماه اجتناب کرده اند سال را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن هم زمانی تعدادی از ساعت قیمت بی معنی انجام دهیم.

موسوی اظهار داشت: در فصل از گرما در ملت بین ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلعیدن خوب ناترازی به وجود می‌آید لذا باید {به سمت} مدیریت بلعیدن برویم.

سرپرست نمایندگی گلوله کردن نیروی انرژی الکتریکی گلستان عنوان کرد: امسال هم این ناترازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عدم توزان بین ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید گلوله کردن موجود است کدام ممکن است در واقع تاکنون تصمیمی {در این} زمینه گرفته نشده است.

وی افزود: مردمان باید همراه خود الگوی دقیق بلعیدن شناخته شده شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در بالا بار وسایل پرمصرف را اجتناب کرده اند مدار خارج کنند.

موسوی اضافه کرد: علاوه بر این تاکید را انتخاب کنید و انتخاب کنید طرفدار ما اینجا است کدام ممکن است صنایع، وقت بدون کار شخصی را اجتناب کرده اند جمعه به یکی اجتناب کرده اند روزهای روال ببرند کدام ممکن است در زمینه تهیه کنید انرژی الکتریکی کمک احتمالاً خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، همراه خود آغاز فصل از گرما اولویت مردمان برای قطعی انرژی الکتریکی در گلستان مرتفع لذا باید همراه خود متعهد شدن انتخاب صحیح را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سیستم‌ریزی مناسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این بهبود زیرساخت‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تأسیسات انرژی الکتریکی در وسط روزی خاص، شرایط جذاب‌تری را در استان تحمیل کنیم.