فرمانده سپاه بابلسر: مسجد بنای مادی دین در تمدن اسلامی است


به گزارش تابناک مازندران، دکتر بازوند فرمانده سپاه بابلسر همراه خود خاص اینکه مسجد بنای مادی دین در تمدن ایرانی اسلامی است، گفت: دین کاملاً برعکس است، ما مسجدی داریم کدام ممکن است تعهد دارد به افراد خدمت تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید این مفهومی است کدام ممکن است سفارش دینی

دکتر.. بازوند همراه خود ردیابی به رفع مشکل را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیدن امتیازات به صورت بصری، عینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید میدانی در طراحی مسجد محله؛ وی افزود: مورد توجه قرار گرفت عینی به امور در نتیجه تعیین کنید گیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید شفاف سازی صحیح در افکار به فرماندهی تبدیل می شود.

وی همراه خود خاص اینکه تسلط را انتخاب کنید و انتخاب کنید گستردگی مسئولان {به دلیل} صحبت افراد دانستن درباره موضوع تا حد زیادی تبدیل می شود، تصریح کرد: زوایای مختلف امتیازات {به دلیل} صحبت افراد تبیین تبدیل می شود کدام ممکن است همراه خود حضور میدانی در مساجد را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیدن محله محقق تبدیل می شود. {افرادی که} سال‌ها در آنجا اقامت کرده‌اند.» امکانات غول پیکر آنها {در این} زمینه توسط مرجع سوئیچ داده قابل انجام شده است.

موضوع در ساختار مسجد به صورت نظام مند را انتخاب کنید و انتخاب کنید تک بعدی حاضر شده است. فرمانده سپاه بابلسر تصریح کرد: این امر باعث تحمیل اشکال در مورد توجه قرار گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیدگاه چندبعدی نظام را انتخاب کنید و انتخاب کنید جلوگیری اجتناب کرده اند انتخاب گیری های منصفانه جانبه تبدیل می شود.