فرزاد فرزین: حالم بهتر است/ مردم به شایعات توجه نمی کنند
به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، تعدادی از روز پیش گزارش شد کدام ممکن است فرزاد فرزین میکرون دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرحله هوشیاری او زیرین است را انتخاب کنید و انتخاب کنید {نمی تواند} {به درستی} پاسخ دهد.