غذای گیاهی ، ساخته نشده توسط دست انسان ، معادل استیک: تغذیه


در اینجا به دنبال طعم نیست ، اما آنچه از نظر تغذیه معادل استیک است که فقط از گیاهان استفاده می کند و هیچ چیز مصنوعی ندارد.

من می پرسم زیرا من کنجکاو هستم که کدام روش انرژی بیشترین مصرف انرژی را دارد. این قانونی است که به موجب آن بیشتر انرژی خود را در طول زنجیره غذایی از دست می دهید.

دیدگاهتان را بنویسید