عید سعید حاج سید مجید بنی فاطمه به عصر جدیددر این سیستم نوروزی:

حاج سید مجید بنی فاطمه همراه خود حضور در این سیستم نوروزی عصر جدید دقایقی به مدیحه سرایی تیز کردن.

از واقعی تر: حاج سید مجید بنی فاطمه در این سیستم نوروزی سال نو حضور کشف شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید دقایقی به مدیحه سرایی تیز کردن.

ویدئوی این مداحی را در زیر تفسیر کنید:

بازدید: ۸