عمران خان رئیس سابق دیوان عالی کشور را به عنوان سرپرست نخست وزیر پاکستان معرفی کرد – قدس آنلاین | ایستگاه خبریگلزار احمد، رئیس سابق سالن دادگاه برتر پاکستان (رئیس سابق قوه قضاییه) در بحبوحه فاجعه سیاسی کنونی {در این} ملت اجتناب کرده اند سوی عمران خان شناخته شده به عنوان نخست وزیر کوتاه مدت راه اندازی شد شد.

به گزارش قدس اینترنت، فواد چودری، وزیر سابق داده ها مقامات پاکستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند رهبران عالی جنبش عدالت پاکستان (حزب عمران خان) اظهار داشت کدام ممکن است عمران خان به پیام عارف علوی رئیس جمهور را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند تشکیل کمیته مرکزی حزب پاسخ داد. او همراه خود این انتخاب موافقت کرد.

این اعلامیه پس اجتناب کرده اند آن صورت خواهد گرفت کدام ممکن است عارف علوی رئیس جمهور پاکستان همراه خود کشتی ۲ نامه به عمران خان را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهباز شریف، رئیس مخالفان، نیازمند پیشنهاداتی برای انتصاب نخست وزیر کوتاه مدت شده بود.

دبیرخانه نهاد ریاست جمهوری پاکستان در ادعا ای گفتن کرد کدام ممکن است قوانین اساسی به رئیس جمهور این اختیار را می دهد کدام ممکن است همراه خود مراجعه به نخست وزیر مستعفی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رئیس مخالفان در مجلس سراسری در جاری خروج، نخست وزیر کوتاه مدت را تصمیم گیری تدریجی.

در واقع عمران خان به همان اندازه انتصاب نخست وزیر کوتاه مدت به خدمت شخصی شکسته نشده خواهد داد. شهباز شریف تاکنون اجتناب کرده اند نمایندگی {در این} عملیات خودداری کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن را بوتلگ توضیح دادن کرده است.

قاضی گلزار احمد در سال ۱۹۵۷ به دنیا به اینجا رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند دسامبر ۲۰۰۹ به همان اندازه زمان بازنشستگی در فوریه ۲۰۱۴ شناخته شده به عنوان رئیس دادگستری پاکستان خدمت کرد.

او یکی اجتناب کرده اند ۵ قاضی بود کدام ممکن است نواز شریف، نخست وزیر سابق را در پرونده اسناد پاناما برکنار کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید {به دلیل} احکام از حداکثر او علیه مقامات ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید افسران خبرساز شد.

این قاضی احمد بود کدام ممکن است اصل تبدیل کردن معبدی را کدام ممکن است توسط گروهی در شمال غربی پاکستان ویران شده بود را صادر کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به افسران اصل داد به همان اندازه ارزش بازیابی مهاجمانی را کدام ممکن است اقداماتشان باعث “شرم در سراسر جهان” در پاکستان شد، بپردازند.

او علاوه بر این در مراسمی در معبدی کدام ممکن است سال قبلی به عنوان مثال همبستگی همراه خود اعضای گروه هندو برای جشن دیوالی تبدیل کردن شد، نمایندگی کرد.

تأمین: ارنا

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/