علی اف دستور ساخت مسیرهای اقتصادی جدید از طریق ایران را صادر کرد
رئیس جمهوری آذربایجان همراه خود صدور فرمانی آرزو کرد برقراری روابط جدید مالی اجتناب کرده اند طریق ایران شد.