عدم اجرای طرح تفصیلی پارک ملی بوجاج فاجعه به بار آورد


مدتی است کدام ممکن است {هر ماه} اجتناب کرده اند این اقدام شنیع می گذرد. این درخت در پارک سراسری بوجاق در جاری برداشتن است را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیچکس به این رویه حرکت نمی شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جاری حاضر بیش اجتناب کرده اند ۱۰۰ اصله درخت در ۱۱ سطح پارک سراسری برداشتن شده است.

به گزارش پایگاه دیارمیرزا، روز قبل جمعی اجتناب کرده اند فعالان اطراف زیست برای پاکسازی پارک سراسری بوجاج رفتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود صحنه های {غم انگیز} کشتار چوب {در این} پارک مواجه شدند.

صادق میرزازاده اجتناب کرده اند موسسه پیشگامان اطراف زیست بندر کیشهر {در این} خصوص ذکر شد: مدتی است کدام ممکن است {هر ماه} مرتکب این حرکت شنیع تبدیل می شود. این درخت در پارک سراسری بوجاق در جاری برداشتن است را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیچکس به این رویه حرکت نمی شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جاری حاضر بیش اجتناب کرده اند ۱۰۰ اصله درخت در ۱۱ سطح پارک سراسری برداشتن شده است.

وی ذکر شد: افراد بندر کیاشهر به طور قابل توجهی فعالان اطراف زیست می خواهند بدانند کدام ممکن است تخریب دارایی ها خالص بندر کیاشهر به چه قیمتی تمام تبدیل می شود؟!

میرزازاده آرزو کرد اجرای هرچه سریعتر ساختار تفصیلی پارک سراسری بوجاج شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: همراه خود بیانیه این مثال خاص نیست کدام نهاد به فرماندهی بوجاج است؟! خواه یا نه نمی توان دبیر این نهاد را محبوبیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید علت این کم کاری را اجتناب کرده اند او جویا شد؟! {چه کسی} به فرماندهی این فاجعه است؟!

وی سرانجام پیش بینی داشت کدام ممکن است نهادهای نظارتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید امنیتی همراه خود این موضوعات مهم کدام ممکن است فرم خانه شکنی دارایی ها خالص محسوب تبدیل می شود برخورد شدید کنند.

مشارکت کردن