طعنه مقام پیشین دولت سیزدهم به رئیسی


​ سرپرست سابق معاونت هماهنگی و برنامه ریزی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی در واکنش به بازتاب کناره‌گیری خود نزد حامیان دولت، به رئیسی طعنه زد.

رویداد۲۴ سرپرست سابق معاونت هماهنگی و برنامه ریزی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی در واکنش به بازتاب کناره‌گیری خود نزد حامیان دولت، به رئیسی طعنه زد.

جلیل مجبی نوشت:

برنگشتم می‌گویند حقوق نهاد کم بوده!

نه پسر جان

دلایلش رو به مرور برای مردم می‌گویم تا مردم بفهمند این آقای رئیس جمهور توان اداره یک ساختمان ۵ طبقه را هم ندارد و چهارتا بچه برای او تصمیم می‌گیرند.

طعنه مقام پیشین دولت سیزدهم به رئیسی