طرح احداث پتروشیمی میانکاله در بهترین نقطه پرورش خاویار قرار دارد.


پتروشیمی مینکالا

مناسبت ۲۴ زینب قبیشاوی: سال قبلی {در میان} اعتراض فعالان را انتخاب کنید و انتخاب کنید متخصصان تنظیم زیست، مونتاژ خوب پتروشیمی در جهان میانکالا متوقف شد. تالاب میانکاله در نزدیکی شهرستان بهشهر در استان مازندران یکی اجتناب کرده اند تالاب های در سراسر جهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهان ایمنی شده است کدام ممکن است در جاری حاضر پناهگاه حیات وحش را انتخاب کنید و انتخاب کنید خرس ایمنی تنظیم زیست است. با این حال مقامات در تصمیمی غیرمعمول قصد دارد یکی اجتناب کرده اند بهترین صنایع پتروشیمی را در آنجا راه اندازی تنبل. این انتخاب اجتناب کرده اند مقامات روحانی تحریک کردن شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکنون در مقامات بی نظیر شکسته نشده دارد.

اجتناب کرده اند بین قدم گذاشتن مراتع، دام ها، چرای آنها، اجتناب کرده اند بین قدم گذاشتن کشاورزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید… تنها بخشی اجتناب کرده اند مجازات ها مونتاژ پتروشیمی {در این} جهان است. تاکنون متنوع اجتناب کرده اند تالاب ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید دریاچه های ایران اجتناب کرده اند تالاب های جوخونی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارومیه گرفته به همان اندازه سرزمین های شادیجان را انتخاب کنید و انتخاب کنید هورلازم به همین آینده دچار شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همگی {به دلیل} ناکافی بودن انتخاب ها نادرست مقامات های مختلف اجتناب کرده اند بین گذشت اند، حالا نوبت است. تالاب میانکاله! به نظر می رسد مانند است شرایط این گونه است کدام ممکن است انتخاب گیران عمداً در صدد نابودی ثروت های خالص ملت هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید عمداً به نابودی ایران پایین می کنند!

اکنون همه فعالان را انتخاب کنید و انتخاب کنید متخصصان تنظیم زیست کف دست به کف دست هم داده اند به همان اندازه جلوی این اقدام را بگیرند به همان اندازه بتوانند اجتناب کرده اند خوب فاجعه زیست محیطی تولید دیگری جلوگیری کنند، فاجعه ای کدام ممکن است به نظر می رسد مانند است در راه است را انتخاب کنید و انتخاب کنید توانایی پایین آن بر یک دسته کامل پرانرژی تنظیم زیست است! رویداد۲۴ برای پیگیری تا حد زیادی موضوع را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتحان شده برای روشن شدن شرایطی کدام ممکن است این انتخاب را در پی ممکن است داشته باشد، همراه خود ۲ کارشناس گفتگو کرد.

هورالعظیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید شادکان هم به بهانه راه اندازی پتروشیمی خشک شد.

جواد کاظمنساب الباجی یکی اجتناب کرده اند اعضای سابق گروه کشاورزی در گفتگو همراه خود رویداد۲۴ اظهار داشت: همراه خود احداث پتروشیمی در تالاب میانکاله قطعا فاجعه زیست محیطی رخ خواهد داد. به تالاب هورالعظم هم رفتند به همان اندازه نفت یابی کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرانجام تالاب را خشک کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید تغییر به کانون کروی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غبار کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید فاجعه عظیمی در آنجا تعیین کنید گرفت.

کشتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مواجهه همراه خود شخصیت جرم را انتخاب کنید و انتخاب کنید فاجعه است، به همین دلیل ۹ تنها در باتلاق های میانکالا، اما علاوه بر این در هر جهان مرطوب را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیست محیطی عکس، دریافت پذیرش در جریان خالص شخصیت شخصاً خطا است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساختمان پتروشیمی در میانکاله را خطا می دانم. خوب فاجعه زیست محیطی است هم برای افراد را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم برای تنظیم زیست آن جهان عظمت تحمیل می تنبل.

وی شکسته نشده داد: در جاری حاضر در تالاب حورالعظیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید شادیجان خوزستان چه کاری می خواهند بکنند. به طور منظم آب به مناطق تولید دیگری منتقل تبدیل می شود. هورالعظیم روزگاری معیشت مردمان جهان بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید مردمان اجتناب کرده اند هوای مطبوع لذت می بردند با این حال ساده برای استخراج نفت جان را اجتناب کرده اند مردمان می گرفتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن را به محیطی سمی تغییر می کردند.

جواد کاظم ناب الباجی

آنها در جستجوی تکرار فاجعه خوزستان در شمال ملت هستند

برخی منتظر تکرار فاجعه خوزستان در شمال ملت هستند، کاظم نسب اظهار داشت: اجتناب کرده اند روزی کدام ممکن است پتروشیمی ها در جنوب را انتخاب کنید و انتخاب کنید جدا دریای عمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید خلیج فارس رفتند. بر چه اساسی می خواهید پتروشیمی ها را به آن است جهان منتقل کنید؟ نیازها مدیران برای انجام این اقدام چیست؟ همراه خود ملاحظه به اطلاعاتی کدام ممکن است دارم ارائه می دهیم پیشنهاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید هشدار می دهم کدام ممکن است چنین بلایی اوج مردمان بیاید.

افسران بومی برای رای دادن کنار هم قرار دادن تخریب شخصیت هستند

این مشاور سابق مجلس شکسته نشده داد: احداث پتروشیمی در آن جهان مجوز قانونی ندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید حفاری کدام ممکن است {انجام شده} بوتلگ {بوده است}. برخی اجتناب کرده اند نمایندگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسئولان بومی در صدد سازماندهی پتروشیمی در دریاچه برای رای گیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر نیازها هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای حضور در هدف شخصی حاضرند شخصیت را نابود کنند. صراحتاً به مسئولان پیشنهاد می کنم کدام ممکن است تأسیسات نفتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پتروشیمی را در اطراف اجتناب کرده اند مردمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مناطق ایمنی شده بسازند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در مسکن مردمان دستکاری نکنند. سازماندهی این پتروشیمی برای اشتغال خوشایند است با این حال نباید به هزینه جان مردمان تمام شود. تالاب جایی است کدام ممکن است مردمان در آن مسکن می کنند، وضعیت تنظیم اقلیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسکن حیوانات است، ما نباید آن را تخریب کنیم. تکل پتروشیمی اجتناب کرده اند اقیانوس را انتخاب کنید و انتخاب کنید پایین های تمیز را انتخاب کنید و انتخاب کنید عدم نصب آن در تالاب ها.

می خواهند در بهتر از سطح تخم ریزی خاویار پتروشیمی بسازند

محمد درویش کارشناس تنظیم زیست نیز همراه خود رویداد۲۴ کسب اطلاعات در مورد وضعیت تالاب های میانکالا اظهار داشت: جهان میانکالا تنها پهنای ساحلی شمالی کشورمان به اندازه حدود ۷۰ کیلومتر است کدام ممکن است عاری اجتناب کرده اند هر نوع {خط ساحلی} است. به همان اندازه کنون بهبود یافته اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید توانسته اند این ۷۰ کیلومتر را اجتناب کرده اند نوار ۹۰۰ کیلومتری دفاع کردن کنند.» این جهان برای ایران استراتژیک بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهتر از وضعیت برای پرورش ماهیان خاویاری است. علاوه بر این یکی اجتناب کرده اند عوامل ورود پرندگان مهاجر است. این جهان دارای قطعا ارزش آن را دارد های زیست محیطی خاصی است این دلیل است توسط پارک سراسری همراه خود بالاترین رتبه ها دفاع کردن تبدیل می شود. وقتی جهان ای شناخته شده به عنوان پارک سراسری ایمنی شده تصمیم گیری تبدیل می شود، نباید بهبود ای جز کاربری های حفاظتی داشته باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در کمال سوال کردن مقامات انتخاب گرفت در آن پتروشیمی احداث تنبل.

درویش شکسته نشده داد: خالص است کدام ممکن است مقامات به تصویر اجتناب کرده اند گروه تنظیم زیست جلوی این کار را بگیرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجازه ندهد کار به فشارها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعتراضات مسئولان، ساکنان را انتخاب کنید و انتخاب کنید فعالان تنظیم زیست برسد. امیدوارم این فشار مانع اجتناب کرده اند این شود کدام ممکن است مقامات بی نظیر یک بار دیگر کف دست به چنین تحرکاتی بزند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود قاطعیت بیشتری در وظایف شخصی حرکت تنبل.

به غیر اجتناب کرده اند پتروشیمی میانکاله، سرمایه گذاری های عکس نیز توسط دست تعیین مقدار است

وی می گوید: جدا از سازماندهی پتروشیمی در منچالا، سرمایه گذاری های گردشگری زیادی موجود است کدام ممکن است می خواهند با بیرون تعیین مقدار آن مناطق را بهبود دهند کدام ممکن است اولویت از حداکثر فعالان را انتخاب کنید و انتخاب کنید متخصصان این بخش را برانگیخته است. هیچکس اجتناب کرده اند عمیق این قالب ها اطلاعی ندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه تنظیم زیست نیز هیچ تحقیقی با توجه به این قالب ها انجام نداده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در مکان گروه تنظیم زیست نیز چیزی مبنی بر گزارش این چیزها {وجود ندارد}. ساده شنیدیم کدام ممکن است آقای رئیسی به میانکاله، گرگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرهای فراگیر گذشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصل اجرای این قالب ها را داده اند کدام ممکن است در نوع شخصی فوق العاده غیرمعمول را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناامیدکننده است. شخصاً گروه تنظیم زیست باید همراه خود جدیت بیشتری اجتناب کرده اند خواص زیست محیطی حفاظت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمنی تنبل.

در سفر نوروز زمینی میانی حفر کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید حصارکشی کردند

این کارشناس تنظیم زیست همراه خود دقیق اینکه کاوش در میانکالا مجوز قانونی نداشت، اظهار داشت: این اشخاص حقیقی در سفر نوروزی اجتناب کرده اند جایگزین استفاده کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به آنجا گذشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پایین را انتخاب کنید و انتخاب کنید حصار را کندند. شخصیت های دنیای دقیق باید همراه خود حق در پایین این پرونده مجازات شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرمشقی برای دیگران باشند به همان اندازه مرتکب تخلفات بوتلگ نشوند.

درویش می گوید: «بازرسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعیین این موضوع در پایین صحنه برای گروه های نظارتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید امنیتی اصلاً سخت نیست. در روز روشن، تعداد انگشت شماری لودر را انتخاب کنید و انتخاب کنید بولدوزر به این جهان معرفی شده است شده است، به همین دلیل البته است گواهینامه دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید یافتن آنها دردسرساز نیست. این اشخاص حقیقی همراه خود شعارهای جذاب وارد می شوند کدام ممکن است می خواهیم در شرق مازندران را انتخاب کنید و انتخاب کنید غرب استان گلستان رشد مالی تحمیل کنیم، با این حال این رشد به جای آن پایداری، بی ثباتی را بدتر کردن می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید شبیه به فاجعه ای کدام ممکن است به بهانه بی ثباتی متولد تبدیل می شود. رشد مالی در دریاچه ارومیه، رودخانه واگاوخونی، رودخانه های بختیگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوزستان به اینجا رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر اوج میانکاله خواهد به اینجا رسید.

این پرانرژی تنظیم زیست اظهار داشت: جریان آب شیرین به جهان میانکالا {به دلیل} افزایش بدست آوردن در بالادست کاهش یافته است است. وی افزود: صنعت پتروشیمی اقتصادی فوق العاده نیروگاه آبی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید تقاضا برای آب در آن حتی اجتناب کرده اند صنعت فلز نیز تا حد زیادی است، به همین دلیل احتمال عقب‌نشینی آب شیرین در جهان افزایش می‌یابد را انتخاب کنید و انتخاب کنید باعث خشکسالی‌های تا حد زیادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسمومیت جانداران دریایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرندگان، پایداری جهان می‌شود. جهان اجتناب کرده اند بین خواهد سر خورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در درازمدت همراه خود خوب فروپاشی زیست محیطی در جهان مواجه خواهیم شد.